Phấn đấu xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025 

(ĐHXIII) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 15 đến 17/7, với sự tham gia của 175 đại biểu đại diện cho hơn 4.200 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại hội xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là Khu Kinh tế Vũng Áng, xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025, phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp, hiện đại."

Báo cáo chính trị trình đại hội cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, với nỗ lực cao, quyết tâm lớn, Đảng bộ và Nhân dân thị xã Kỳ Anh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. 

 Tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và xây dựng. Quy mô nền kinh tế từ 17.502,5 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 37.045,4 tỷ đồng năm 2020 (dự kiến tăng 2,1 lần). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 15,05%, tổng nguồn lực đầu tư trên địa bàn đạt 143.301 tỷ đồng, thu nội địa đến năm 2020 ước đạt 247,6 tỷ đồng. 

 Công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nền kinh tế, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hàng năm 15,93%. Giá trị các ngành thương mại - dịch vụ đạt 25.428 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 3,72%/năm. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra. 

Tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân đạt 5,36%/năm, giá trị trên đơn vị diện tích đạt 89,73 triệu đồng/ha, nuôi trồng và khai thác thủy sản xác định là ngành mũi nhọn trong phát triển nông nghiệp của địa phương. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mỗi xã một sản phẩm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Đến nay, 4/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (dự kiến cuối năm 2020 có 5/5 xã, đạt 100%).

 

Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86% (tăng 24,34%), khu dân cư văn hóa đạt 81,25% (tăng 24,62%). 

Giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ đã đạt được kết quả toàn diện, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đạt trên 98,5%. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm chỉ đạo, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được quan tâm, triển khai đồng bộ và có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,01% năm 2015 xuống còn 5,4% năm 2020, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 7,36% năm 2015 xuống dưới 4% năm 2020. 

 Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày được quan tâm, củng cố, nhất là chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên được chú trọng, đã kết nạp 668 đảng viên, đạt 111,3% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm thực hiện, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động.

 

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, thị xã Kỳ Anh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch để đảm bảo phát triển bền vững. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là ở vùng tái định cư. 

Tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố vào năm 2025.

 

Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu quan trọng như, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 14,18%; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư vào địa bàn 5 năm (2020-2025) đạt 100.000 tỷ đồng; thu nội địa theo phân cấp đạt 590 tỷ đồng. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, phấn đấu 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tỷ lệ gia đình văn hóa 93%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm từ 1,5% đến 2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 82%; 100% trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Thị xã cũng đặt ra mục tiêu triển khai 100% dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Hàng năm, kết nạp 110 đảng viên mới trở lên. 

 Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, đại hội xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên mới; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý đảm bảo phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung phát triển kinh tế đô thị, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Gắn phát triển kinh tế với đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo môi trường thuận lợi trong đầu tư kinh doanh; nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả cải cách hành chính”. 

Tại Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh đã triển khai các bước bầu Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới. Theo đề án nhân sự, số lượng BCH nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thị xã Kỳ Anh là 35 đồng chí, tại đại hội sẽ bầu 34 đồng chí (1 đồng chí sẽ được tỉnh điều động, bổ sung sau đại hội). Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 34 đồng chí vào BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tính thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã tín nhiệm bầu ông Đặng Văn Thành giữ chức Bí thư Thị ủy khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 98,9%.

 

Phản hồi