• Hà Nội tập trung nâng cao chất lượng hợp tác xã kiểu mới quy mô thôn, xã

  (ĐHXIII) - Thời gian qua, kinh tế tập thể của Hà Nội tiếp tục phát triển, nhiều hợp tác xã kiểu mới đã nêu cao tinh thần tự chủ, chủ động khắc phục khó khăn, mở rộng sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vào sản xuất; năng suất và hiệu quả được nâng lên. Tuy nhiên, cũng còn một số hợp tác xã quy mô thôn, xã hiệu quả hoạt động chưa cao.

 • Tuyên Quang: Quán triệt, thực hiện nghị quyết về công tác nội chính

  (ĐHXIII) – Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp là những lĩnh vực rất quan trọng, nhiều khó khăn, phức tạp và rất nhạy cảm. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị phải nêu cao quyết tâm chính trị, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 • Quảng Ninh: Trao quyết định về công tác cán bộ tại huyện Đầm Hà

  (ĐHXIII) - Chiều 15/6, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Đầm Hà. Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và trao quyết định.

 • "Dân thụ hưởng" - một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII

  (ĐHXIII) – “Dân thụ hưởng” là một trong những điểm mới quan trọng của Văn kiện Đại hội XIII trong tổng thể phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

 • Chăm lo “cái gốc” cho Đảng

  (ĐHXIII) – Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đó là: Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 • Chú trọng bồi dưỡng công an chính quy đảm nhiệm chức danh tại cơ sở

  (ĐHXIII) - Thực hiện chủ trương đưa công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn, thời gian qua, Bộ Công an đã chú trọng chỉ đạo công tác bồi dưỡng công an chính quy...

 • Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

  (ĐHXIII) – Thời gian qua, các địa phương trong cả nước đang tập trung triển khai có hiệu quả việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Nhân tố quyết định thành công sự nghiệp đổi mới

  (ĐHXIII) – Sau 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1). Đó là thành quả lãnh đạo của một chính đảng cầm quyền đầy bản lĩnh, độc lập, sáng tạo - một đảng vì dân - Đảng Cộng sản Việt Nam. Để viết tiếp những bản anh hùng ca thực hiện khát vọng tự cường dân tộc, xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đại hội XIII đã khẳng định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng “có ý nghĩa quyết định thành công”(2) sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

 • Điểm mới trong dự báo tình hình thế giới và trong nước

  (ĐHXIII) – Đại hội lần thứ XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, của dân tộc và của đất nước ta. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII có nhiều điểm mới so với các đại hội trước, trực tiếp là so với Ðại hội XII, việc xác định điểm mới trong dự báo tình hình thế giới và trong nước tại Báo cáo chính trị tại Ðại hội XIII có những điểm mới nổi bật.

 • Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp

  (ĐHXIII) – Tỉnh Quảng Nam đang tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10