• Điểm mới trong xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược

  (ĐHXIII) –  Để triển khai tinh thần Đại hội XIII của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể phát triển đất nước mà Đại hội XIII đã đề ra, Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII cũng nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm.

 • Điểm mới trong dự báo tình hình thế giới và trong nước

  (ĐHXIII) – Đại hội lần thứ XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, của dân tộc và của đất nước ta. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII có nhiều điểm mới so với các đại hội trước, trực tiếp là so với Ðại hội XII, việc xác định điểm mới trong dự báo tình hình thế giới và trong nước tại Báo cáo chính trị tại Ðại hội XIII có những điểm mới nổi bật.

 • Tìm hiểu nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

  (ĐHXIII) - Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia thịnh vượng vào năm 2045, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu nhiều nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, trong đó có nội dung đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng (MHTT), cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 • Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Nhất quán quan điểm "dân là gốc”

  (ĐHXIII) - “Văn kiện chính là "linh hồn" của Đại hội. Việc Đảng quan tâm, xem xét, tiếp thu đối đa những yếu tố hợp lý trong góp ý của Nhân dân vào dự thảo Văn kiện thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng là "dân là gốc", mọi chính sách phát triển đều "vì Nhân dân". 

 • Bài 3: Đổi mới nhận thức lý luận và cụ thế hóa đặc trưng mô hình

  (ĐHXIII) - Sự đổi mới nhận thức lý luận và cụ thể hóa những đặc trưng của mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã được ghi nhận trong các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc suốt nhiều thập kỷ qua, đặc biệt trong kỳ Đại hội lần thứ XII và đang tiếp tục được hoàn thiện, nhấn mạnh sâu sắc hơn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, qua đó tạo ra những động lực lớn hơn cho phát triển cả về chất và lượng của kinh tế Việt Nam…

 • Niềm tin và kỳ vọng

  (ĐHXIII) - Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước mong muốn Đại hội tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới để đề những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá đưa đất nước phát triển ngày càng phát triển vững mạnh.

 • Nhân dân tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội

  (ĐHXIII) –  Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021. Nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại các tỉnh, thành miền Trung bày tỏ niềm tin vào thắng lợi của Đại hội; đồng thời kỳ vọng đây sẽ là một nhiệm kỳ Đại hội có nhiều đổi mới, tạo ra những chuyển biến quan trọng và to lớn của đất nước.

 • Niềm tin của nhân dân vùng mỏ với Đảng

  (ĐHXIII) – Phát huy trí tuệ, tâm huyết của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tích cực chỉ đạo và tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả.

 • Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”

  (ĐHXIII) - Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhân dân quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho các giải pháp thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”, tạo sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

 • Bài 2: Tạo không gian phát triển của kinh tế tư nhân

  (ĐHXIII) - Thực tiễn cho thấy, Đảng ta luôn quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế; các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật và đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế. Đảng cũng đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10