Niềm tin của nhân dân vùng mỏ với Đảng
Đồng bào dân tộc thiểu số xã Quảng An (huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Ảnh: TL)

Đồng bào dân tộc thiểu số xã Quảng An (huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TL)

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh có 20 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 13 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; 1 Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, 1 đảng bộ doanh nghiệp (Than Quảng Ninh), 5 đảng bộ cơ quan, đơn vị. Đảng bộ có 5.042 chi bộ cơ sở; 727 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ cấp trên cơ sở, với tổng số 102.533 đảng viên (tính đến ngày 30/6/2020).

Ngay từ đầu năm 2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Từ tháng 2/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại các cấp, ngành, địa phương, cơ sở.

Tiếp đó, đến tháng 4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 405-KH/TU ngày 22/4/2020 “Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tại đại hội đảng bộ các cấp; gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV”. Việc tham gia góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Quảng Ninh được thực hiện gắn với quá trình tham gia góp ý văn kiện đại hội đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp tỉnh; được các cấp ủy đảng triển khai với nhiều cách làm đa dạng, sáng tạo… Các tổ chức đảng, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã triển khai một cách nghiêm túc; qua đó, nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, tâm huyết, quyền làm chủ của nhân dân, tham gia đóng góp với Đảng trong quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng mang tính quyết định đối với cả giai đoạn; thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh đối với Đảng, đối với đất nước.

Đến tháng 10/2020, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hơn 3.000 hội nghị từ cấp chi bộ với trên 100.000 lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia; có trên 30.000 lượt ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện. Điển hình là đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã triển khai đa dạng, sáng tạo công tác góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, thực hiện Thông báo Kết luận số 159-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị "Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng"; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW, ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương "Về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Trong đó, tập trung tổ chức tốt công tác tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo các văn kiện; động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học… tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện... Tỉnh ủy đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của nhân dân qua báo chí, thư gửi trực tiếp tới địa phương, cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo tham gia ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng qua thư, báo chí gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)…

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, cho biết nhân dân đã thể hiện trách nhiệm, tâm huyết tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện. Mỗi địa phương, đơn vị đều thể hiện quyết tâm làm tốt công tác lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước.

Các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều đánh giá cao và đặt nhiều kỳ vọng, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Nhiều ý kiến cho rằng việc công bố rộng rãi dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân là phát huy tinh thần dân chủ, cầu thị. Đây thực sự là một việc làm kịp thời đáp ứng yêu cầu, mong muốn của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng cũng như trách nhiệm trước vận mệnh đất nước.

Báo cáo số 01-BC/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh “tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” cho thấy, các ý kiến đóng góp phong phú, đa dạng từ nhiều góc nhìn, lĩnh vực. Hàng ngàn ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Quảng Ninh gửi tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng đều thể hiện sự tâm huyết, trí tuệ, sắc sảo, có chiều sâu, bám sát thực tiễn của đất nước. Hầu hết ý kiến tham gia nhất trí cao với nội dung của dự thảo các văn kiện. Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Ông Khổng Sơn Hà, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và đất nước ta. Cùng với việc tập hợp và phát huy trí tuệ trong Đảng, Đảng ta cũng mong muốn phát huy, tập hợp trí tuệ của toàn dân, của toàn xã hội vào các văn kiện Đại hội, góp ý để hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng các văn kiện đại hội, để các văn kiện thật sự là kết tinh trí tuệ, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân".

Có thể thấy rằng với đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tỉnh Quảng Ninh mong muốn tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045. Niềm tin của nhân dân vùng Mỏ với Đảng sẽ góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác