• Bài 5: Xây dựng tiến tới vận hành hiệu quả chính phủ số

  (ĐHXIII) - Chính phủ số đề cập đến việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số, như một phần trong chiến lược hiện đại hóa của chính phủ, để tạo ra giá trị công. Mục tiêu chính của chính phủ số là cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho công chúng từ các góc độ khác nhau, bao gồm lợi ích của công dân, năng suất, chất lượng dịch vụ, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự công bằng và hòa nhập xã hội.

 • Phát triển bền vững thị trường bất động sản Việt Nam

  (ĐHXIII) - Thị trường bất động sản và lĩnh vực đất đai là một trong những nội dung được nêu và nhấn mạnh trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, nhìn lại chặng đường phát triển của thị trường để có cái nhìn đúng đắn trong điều chỉnh và định hướng lại chính sách và kế hoạch phát triển hợp lý, hiệu quả.

 • Đưa giáo dục Việt Nam sánh ngang khu vực và thế giới

  (ĐHXIII) – Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục, để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới hiện nay, Đại hội XIII cần làm sâu sắc hơn các nội dung tập trung về định hướng phát triển ngành, về nguồn nhân lực của ngành giáo dục cũng như về tự chủ giáo dục Đại học...

 • Ý kiến tâm huyết, trí tuệ góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

  (ĐHXIII) – Đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, các đảng viên thuộc Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá Dự thảo các văn kiện tập trung trí tuệ của đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia các ngành, các cấp, được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; nội dung và bố cục chặt chẽ, ngắn gọn, đầy đủ, bao quát.

 • Quyết tâm đạt được mục tiêu phát triển công nghiệp

  (ĐHXIII) – Theo GS.TS Đặng Lương Mô, dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng “rất đồ sộ, súc tích”, đề cập tới tất cả các vấn đề của quốc gia, dân tộc; các chủ trương, chính sách làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 • Bài 4: Vai trò của doanh nghiệp trong chuyển đổi số quốc gia

  (ĐHXIII) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã xác định 2 vai trò chính của các doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Đó là, các Tập đoàn, Tổng công ty phải nhanh chóng tiến hành chuyển đổi số và khẳng định vai trò dẫn dắt của mình trong chuyển đổi số nền kinh tế; Các doanh nghiệp công nghệ trực thuộc Ủy ban phải thực hiện chuyển đổi số cho Chính phủ hoặc chính quyền địa phương và các doanh nghiệp khác (trong đó có các doanh nghiệp thuộc Ủy ban).

 • Bài 1: Đảm bảo cân bằng giữa chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường

  (ĐHXIII) - Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

 • Bài 3: Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng toàn cầu

  (ĐHXIII) - Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những nội dung cần thiết và quan trọng hiện nay, nhất là trong việc đồng hành cùng Chính phủ để đạt được các mục tiêu đề ra của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

 • Ba đột phá trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng

  (ĐHXIII) – Đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, TS Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) nhấn mạnh tới 3 đột phá trong dự thảo báo cáo chính trị.

 • Bài 2: Phát triển kinh tế số - chuyển đổi mang tính chiến lược

  (ĐHXIII) - Tại các văn kiện Đại hội XI, XII, khái niệm kinh tế số chưa được nhắc đến, thay vào đó là khái niệm kinh tế tri thức. Thế nhưng ở các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII, kinh tế số đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cả mục tiêu lẫn chiến lược. Từ kinh tế tri thức tới kinh tế số là một bước chuyển đổi mang tính rõ ràng, cụ thể hơn, dễ định lượng và dễ thực hiện, phù hợp với xu thế hơn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10