Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp

Thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020), kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam cơ bản đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra: kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9,53%, nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước, đưa quy mô nền kinh tế lên gần 109 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ; cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; an ninh - quốc phòng được giữ vững; hoạt động đối ngoại được mở rộng; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, phát huy dân chủ ngày càng tiến bộ. Từ năm 2017, tỉnh Quảng Nam tự cân đối được ngân sách và có đóng góp vào ngân sách Trung ương. Kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể và sự tham gia hưởng ướng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam thi đua xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: ĐT).

Quảng Nam thi đua xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: ĐT).

Phát huy những kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển".

Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã gắn các phong trào thi đua và việc thực hiện có hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với việc đẩy mạnh thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá chiến lược theo tinh thần của Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 26/10/2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII là: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư gắn với bảo vệ môi trường và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tập trung triển khai 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh Quảng Nam sẽ có 160 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 80% số xã đạt chuẩn NTM (trong đó, 64 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; có 09 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (trong đó, có 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu); phấn đấu trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM trước năm 2035.

Đồng thời, tập trung kiểm soát đại dịch COVID - 19, tiêm chủng đại trà vắc-xin COVID - 19cho cộng đồng. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, chế độ ưu đãi người có công, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh, trên 70% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện./.

Phản hồi

Các tin khác