Tăng cường công tác phát triển đảng viên
Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thành phố Thanh Hóa.

Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thành phố Thanh Hóa.

Trong những năm qua, thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đội ngũ đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được hơn 29.900 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh lên trên 230.000 đảng viên, tăng 2,08% so với nhiệm kỳ 2010-2015; bình quân hằng năm kết nạp được 5.980 đảng viên. Đã xóa được tình trạng thôn, bản chưa có đảng viên và khắc phục được tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép ở thôn, bản khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ đảng viên là nữ, là người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, là đoàn viên thanh niên được nâng lên; trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị của đảng viên ngày càng cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Tỷ lệ đảng viên trên tổng dân số của tỉnh còn thấp (bình quân 100 người dân mới có hơn 06 người là đảng viên), chưa tương xứng với truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của tỉnh; nhiều tổ chức cơ sở đảng không đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm và cả nhiệm kỳ; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở thôn, tổ dân phố còn gặp nhiều khó khăn, có chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên mới; số lượng đảng viên kết nạp trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn rất thấp so với tổng số lực lượng lao động; việc kết nạp đảng đối với học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên chưa tương xứng với nguồn tiềm năng. Việc quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú còn nhiều khó khăn; số đảng viên bỏ sinh hoạt, đảng viên bị xóa tên, đảng viên xin ra khỏi Đảng có xu hướng gia tăng.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên; chưa xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên; phần lớn lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên đi làm việc ở các đô thị lớn, ít ở nơi cư trú; nhiều chủ doanh nghiệp chưa tích cực hợp tác, ủng hộ việc phát triển đảng viên, đoàn viên, thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; một bộ phận thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động chưa xác định đúng đắn động cơ, lý tưởng cách mạng, bàng quan, không thiết tha tham gia sinh hoạt đoàn thể, thiếu ý chí phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ vinh quang của Đảng.

Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng đội ngũ đảng viên nói riêng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phát triển đảng viên; phải xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác xây dựng Đảng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục và phải đạt được kết quả rõ rệt, nhằm tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên và tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Hằng năm, lấy kết quả thực hiện kết nạp đảng viên mới là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tổ chức đảng, đảng viên và cá nhân người đứng đầu cấp ủy.

2. Căn cứ chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và tình hình thực tiễn ở địa phương, các cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm, xác định rõ chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới theo từng quý và phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; phấn đấu hằng năm toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 3.000 đảng viên mới trở lên. Định kỳ hằng quý phải rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên mới đã đề ra.

3. Cùng với phát triển về số lượng, phải đặc biệt coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên; đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn. Cần quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, với phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”.

Trong giai đoạn 2021-2025, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến rõ nét trong việc phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trường trung học phổ thông. Cấp ủy, chi bộ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trường trung học phổ thông cần làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao hơn nữa tỷ lệ phát triển đảng viên trong số giáo viên trẻ và học sinh, sinh viên.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể và kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đủ tiêu chuẩn vào Đảng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó phát hiện nhân tố tích cực, nhất là đoàn viên thanh niên, công nhân, người lao động có thành tích, gương mẫu trong các phong trào, có uy tín trong nhân dân để có kế hoạch bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho quần chúng rèn luyện, thử thách, tạo nguồn kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

5. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong mọi công việc; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc xét miễn sinh hoạt đảng đối với đảng viên là cán bộ nghỉ hưu, sức khỏe yếu; đổi mới cách thức quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, nâng cao trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách, chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

7. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban của Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Phản hồi

Các tin khác