Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VII của Đảng tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24/6 đến 27/6/1991 (Ảnh: phuctho.hanoi.gov.vn)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII họp từ 24 đến 27-06-1991, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu, thay mặt cho hơn 2 triệu đảng viên trong cả nước. Có hơn 30 đoàn đại biểu quốc tế tham dự đại hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 146 ủy viên. Bộ Chính trị gồm có 13 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Từ ngày 25-11 đến 4-12-1991, Hội nghị lần thứ hai BCHTW đã bàn về vấn đề kinh tế, xác định quan điểm, chủ trương thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và việc sửa đổi Hiến pháp 1980.

* Từ ngày 18 đến ngày 29-6-1992, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba BCHTW Tổng Bí thư Đỗ Mười đã trình bày trước Hội nghị vấn đề Thời cuộc hiện nay và nhiệm vụ của chúng ta. Hội nghị đã thảo luận ba vấn đề quan trọng:  

 - Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại, 

 - Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia,  

 - Đổi mới và chỉnh đốn Đảng.  

Một năm đã qua kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng, cách mạng nước ta tiếp tục phát triển, tình hình chính trị ổn định, sự nhất trí trong Đảng và trong nhân dân được tăng cường, tình hình kinh tế không bị đảo lộn, có mặt phát triển, có thêm những nguồn lực mới. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp và có những thay đổi sâu sắc. Đất nước đứng trước những thuận lợi mới và những thách thức mới.

Tổng Bí thư Đỗ Mười hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân tại Bắc Kinh ngày 6-11-1991. Ảnh: TTXVN

* Từ ngày 4 đến ngày 14-1-1993, Hội nghị lần thứ tư BCHTW đã thảo luận và ra nghị quyết về một số vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chuẩn bị hành trang cho nhân dân ta, đặc biệt cho thế hệ trẻ vững bước tiến vào thế kỷ XXI. Đó là các Nghị quyết:  

 - Về một số nhiệm vụ văn hoá, văn nghệ những năm trước mắt.  

 - Về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo.  

 - Về những vấn đề cấp bách của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.  

 - Về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.  

 - Về công tác thanh niên trong thời kỳ mới.

* Từ ngày 3 đến ngày 10-6-1993, Hội nghị lần thứ năm BCHTW bàn sâu về chính sách đối với nông dân, nông nghiệp và nông thôn để đưa nông nghiệp và nông thôn tiến nhanh và vững chắc hơn. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. 

Trong ảnh: Tổng Bí thư Đỗ Mười với các đại biểu dự Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 6/1991). (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

* Từ ngày 24-11 đến ngày 1-12-1993, Hội nghị lần thứ sáu đã bàn việc chuẩn bị nội dung và nhân sự cho Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng. Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Lê Khả Phiêu, đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, đồng chí Đỗ Quang Thắng, đồng chí Nguyễn Hà Phan vào Bộ Chính trị và cách chức ủy viên Trung ương của đồng chí Vũ Ngọc Hải. 

Đại tướng Nguyễn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham quan một số sản phẩm mật mã của ngành Cơ yếu năm 1991. Ảnh: antoanthongtin.vn

 * Từ ngày 20 đến ngày 25-1-1994, Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng họp tại Hà Nội. Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và tổng kết một bước thực tiễn đổi mới từ Đại hội VI nhằm làm sáng tỏ thêm một số vấn đề trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xác định những chủ trương và giải pháp lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII, đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta tiếp tục tiến lên. 

 

Chợ Đồng Xuân, Hà Nội và Công viên Thống Nhất những năm 1993 -1994. Ảnh: vietnammoi.vn

 

* Từ ngày 16 đến ngày 23-1-1995, Hội nghị lần thứ tám BCHTW đã thảo luận và ra Nghị quyết về việc Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - cải cách một bước nền hành chính nhà nước.  

Hội nghị nhận định rằng công cuộc đổi mới những năm qua được tiến hành toàn diện, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời đổi mới hệ thống chính trị từng bước tích cực, vững chắc. Tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta thời gian qua có những chuyển biến tích cực và đã được đổi mới một bước, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước có tiến bộ. 

Nhà hát Lớn, Hà Nội năm 1995. Ảnh redsvn.net

* Từ ngày 6 đến ngày 14-11-1995 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ chín đã họp để thảo luận và thông qua các dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị trình Đại hội VIII của Đảng, bao gồm: Báo cáo Chính trị; Báo cáo phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 1996-2000; Báo cáo về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và Điều lệ Đảng sửa đổi. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 14-11-1995, Tổng Bí thư Đỗ Mười đã nhấn mạnh: "Trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được hun đúc từ bốn ngàn năm lịch sử và tiếp thu tinh hoa của nhân loại, chúng ta tiếp tục khơi dậy tinh thần độc lập, tự chủ, ý chí tự lực, tự cường, năng lực sáng tạo và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ VII và tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội VIII, tạo nên sự nhất trí cao về chính trị và tinh thần của toàn xã hội, ra sức phấn đấu đưa nước ta quá độ vững chắc lên chủ nghĩa xã hội"

Phản hồi