Ðại hội lần thứ VIII của Ðảng diễn ra từ ngày 28-6 đến 1-7-1996, tại Hội trường Ba Ðình, Hà Nội. Ảnh tư liệu (nhandan.com.vn)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII họp từ 28-6 đến 01-7-1996, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đại biểu thay mặt cho hơn 2 triệu đảng viên cùng các đồng chí cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí đại diện lão thành cách mạng, đại diện các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân sĩ trí thức tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng toàn dân.

Dự Đại hội còn có gần 40 đoàn đại biểu quốc tế. Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII gồm có 170 ủy viên chính thức. Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên. Tổng Bí thư là đồng chí Đỗ Mười. Các đồng chí Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Võ Chí Công được giao nhiệm vụ cố vấn cho Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Đỗ Mười, Tổng Bí thư BCHTW Đảng đọc các văn kiện trình Đại hội VIII (ảnh bên trái);Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCHTW khóa VIII (ảnh bên phải). Ảnh: baotanglichsu.vn

* Từ ngày 16 đến ngày 24-12-1996, Hội nghị BCHTW đã họp và thông qua hai Nghị quyết quan trọng.  

Một là, Nghị quyết Về định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000 đã nêu rõ thực trạng giáo dục - đào tạo ở nước ta trong thời gian qua; vạch rõ định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nhiệm vụ và mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo từ nay đến năm 2000; những giải pháp chủ yếu và phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục - đào tạo. 

Hai là, Nghị quyết Về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000 đã đánh giá thực trạng khoa học và công nghệ; nêu ra định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2000; những giải pháp chủ yếu và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khoa học và công nghệ.

 

Đồng chí Đỗ Mười chúc mừng đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu làm Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng tại Hội nghị lần thứ 4, BCHTƯ khóa VIII, 12/1997. Baotanglichsu.vn

* Từ ngày 9 đến 18-6-1997, Hội nghị lần thứ ba BCHTW đã thông qua hai Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh và Nghị quyết Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

* Từ ngày 22 đến ngày 29-12-1997, Hội nghị lần thứ tư đã tâp trung bàn về các nhiệm vụ kinh tế và một số vấn đề xã hội liên quan, để tiếp tục cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đại hội VIII về đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đồng thời xem xét và quyết định về vấn đề nhân sự cấp cao của Đảng và góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm công tác của Bộ Chính trị từ sau Đại hội đến nay.

Tổng Bí thư Đỗ Mười nêu rõ: "Để phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, yếu kém vốn có và những vấn đề mới nảy sinh, tiếp tục đẩy mạnh nhịp độ phát triển kinh tế một cách vững chắc, cần thấu suốt tư tưởng chỉ đạo của Hội nghị Trung ương lần này là: tạo ra sự chuyển biến thật mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, và toàn quân, động viện mọi nguồn lực của nhân dân, nêu cao ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, cần kiệm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đến năm 2000". 

Công nhân sản xuất đèn huỳnh quang tại Công ty Bóng đèn - Phích nước Rạng Đông, Hà Nội năm 1998. Ảnh: baovanhoa.vn

* Từ ngày 13 đến ngày 17-10-1998, Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) BCHTW họp đã tập trung thảo luận các Báo cáo của Bộ chính trị và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 1998, thu chi ngân sách năm 1999 và vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

* Từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-1999, Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) đã ra Nghị quyết về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Hội nghị đã khẳng định những thành tựu mà Đảng ta đạt được trong suốt bảy thập kỷ qua, cũng như thẳng thắn thừa nhận những vấn đề còn tồn tại trong Đảng. 

* Từ ngày 9 đến ngày 16-8-1999, Hội nghị lần thứ bảy đã tập trung thảo luận và ra Nghị quyết một số vấn đề về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước.


Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XII được tổ chức tại Thành phố Huế, từ ngày 25/3 - 28/3/1999 với khẩu hiệu: "Vì một nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc". Ảnh: lienhoanphim.bvhttdl.gov.vn

* Từ ngày 4 đến ngày 11-11-1999, Hội nghị lần thứ tám đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 1999, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2000. Hội nghị cũng tập trung thảo luận và cho ý kiến về định hướng chuẩn bị các văn kiện Đại hội IX, nghe báo cáo bước đầu về tình hình kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, xem xét xử lý kỷ luật một số cán bộ thuộc Trung ương quản lý. 

* Tháng 4-2000, Hội nghị lần thứ chín đã tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo chiến lược kinh tế - xã hội thời kỳ 2001-2010, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005 và dự thảo Báo cáo một số điểm bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

* Tháng 6- 2000, Hội nghị lần thứ mười tiếp tục thảo luận sâu hơn bốn vấn đề lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội IX của Đảng, đó là các vấn đề:

- Đánh giá bối cảnh quốc tế và trong nước, thời cơ, thách thức và nguy cơ của đất nước trong những năm đầu của thế kỷ XXI.  

 - Chế độ sở hữu và các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

- Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế.  

- Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng trong tình hình mới.  

Cùng với bốn vấn đề nêu trên, Hội nghị tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 và dự thảo Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2001-2005); dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng trình Đại hội IX. 

* Hội nghị lần thứ mười một (lần 1) họp tháng 1-2001, Hội nghị lần thứ mười một (lần 2) họp tháng 3-2001 và Hội nghị lần thứ mười hai họp tháng 4-2001 là các Hội nghị thảo luận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, các đồng chí lão thành cách mạng, các cơ quan khoa học và tầng lớp nhân dân, hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội IX và chuẩn bị nhân sự trình Đại hội xem xét, đề cử, ứng cử bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá IX.

Phản hồi