Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Ðảng diễn ra từ ngày 19 đến 22-4-2001 tại Hà Nội. 

Ảnh tư liệu (baonhandan.com.vn)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX họp từ 19 đến 22-4-2001, tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.168 đại biểu, thay mặt cho gần 2,5 triệu đảng viên trong cả nước. Có 34 đoàn đại biểu quốc tế tham dự đại hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 150 ủy viên. Bộ Chính trị gồm có 15 ủy viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Hội nghị lần thứ nhất BCHTW đã bầu Bộ Chính trị gồm 15 ủy viên, Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

* Ngày 9 và 10-6-2001, Hội nghị lần thứ hai đã họp với mục đích đưa nhanh những nội dung của Nghị quyết Đại hội IX vào cuộc sống. Hội nghị cũng đã góp ý kiến về dự án Thủy điện Sơn La. Nhất trí với đề nghị của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Thương Mại Vũ Khoan và bà C. Barshefsky - Đại diện Thương mại Hoa Kỳ tại lễ ký Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ ngày 14/7/2000. Ảnh: congthuong.vn

* Từ ngày 13 đến ngày 22-8-2001 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba BCHTW đã thông qua quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương. Theo đó, sẽ xem xét, kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX vào giữa nhiệm kỳ, bổ sung những chủ trương, giải pháp cần thiết nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

* Từ ngày 5 đến ngày 13-11-2001, Hội nghị lần thứ tư đã thảo luận và cho ý kiến về phương hướng chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992; phương hướng bầu cử Quốc hội khóa IX; kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2001; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2002, cụ thể hóa thêm phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2001-2005; phương hướng, biện pháp tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí.  


Kinh tế tư nhân đã chính thức được khuyến khích phát triển với nhiều giải pháp quan trọng. Ảnh: tapchitaichinh.vn

* Từ ngày 18-2 đến ngày 2-3-2002, Hội nghị lần thứ năm BCHTW đã bàn và ra Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Với tinh thần khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, không ngừng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường. Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010.Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể  - Nông dân tại một hợp tác xã thu hoạch rau sạch. (Ảnh: TTXVN)

* Từ ngày 18-2 đến ngày 2-3-2002, Hội nghị lần thứ năm BCHTW đã bàn và ra Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Với tinh thần khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển, không ngừng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường. Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001-2010.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn, đưa nông thôn nước ta tiến lên trình độ văn minh, hiện đại. Ảnh: tuyengiao.vn

* Từ ngày 4 đến ngày 15-7-2002, Hội nghị lần thứ sáu họp tại Hà Nội, đã tập trung thảo luận, báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ từ nay đến năm 2005 và đến năm 2010. Hội nghị đã phân tích những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế của công tác giáo dục - đào tạo qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII).   

* Từ ngày 7 đến ngày 9-11-2002, Hội nghị lần thứ bảy (phần 1) Hội nghị đã nghe vào thảo luận các báo cáo về Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2003. Hội nghị đồng ý với chủ trương xây dựng cụm khí - điện - đạm Cà Mau và đồng ý giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan chuẩn bị trình Quốc hội về một số vấn đề cụ thể của dự án Thủy điện Sơn La.

Cụm dự án Khí – Điện – Đạm Cà Mau khánh thành vào ngày 26-10-2012. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, ý nghĩa chiến lược trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực cho đất nước. 

Ảnh: nangluongvietnam.vn

* Từ ngày 13-1 đến 21-1-2003, Hội nghị lần thứ bảy (phần 2) họp tại Hà Nội và đã tập trung đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ sau Đại hội VI của Đảng, đồng thời khẳng định những thành tựu quan trọng đã đạt được trong việc tập hợp khối đoàn kết toàn dân. Hội nghị cũng chỉ rõ: trước yêu cầu của thời kỳ đổi mới, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân chưa thật bền chặt và đang đứng trước những thách thức mới. Từ thực tế đó, Hội nghị đã ra Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

* Từ ngày 2 đến ngày 12-7-2003, Hội nghị lần thứ tám đã ra Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp. Những vấn đề đặt ra trong chương trình Hội nghị đều có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, vừa mang tính thời sự trước mắt vừa có tầm chiến lược lâu dài, đặc biệt là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

* Từ ngày 5 đến ngày 12-1-2004, Hội nghị lần thứ chín họp tại Hà Nội. Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Hội nghị đã nghe báo cáo của Bộ Chính trị về kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Báo cáo nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng và ra Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.  

 * Từ ngày 5 đến ngày 10-7-2004, Hội nghị lần thứ mười đã thảo luận Báo cáo và Tờ trình của Bộ Chính trị kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Việc thể chế hóa Nghị quyết được coi trọng, tạo hành lang pháp lý phù hợp và thông thoáng cho nhân dân và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ hoạt động và sáng tạo văn hóa. 

 Ảnh: tuyengiao.vn

* Từ ngày 17 đến ngày 25-1-2005, Hội nghị lần thứ mười một được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị đã nghe thảo luận nội dung Báo cáo tổng kết một số số vấn đề về lý luận và thực tiễn 20 năm đổi mới và các đề cương chi tiết Báo cáo chính trị; Báo cáo bổ sung một số nội dung trong Cương lĩnh chính trị năm 1991; Báo cáo phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010; Báo cáo xây dựng Đảng và Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.   

* Từ ngày 4 đến ngày 13-7-2005, Hội nghị lần thứ mười hai đã thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện sẽ trình Đại hội X của Đảng: Báo cáo chính trị; Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010; Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Đồng thời, Hội nghị đã thảo luận phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X.   

* Từ ngày 11 đến ngày 18-1-2006, Hội nghị lần thứ mười ba được tiến hành, đã xem xét công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Hội nghị cũng quyết định công bố toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị để lấy ý kiến nhân dân vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phản hồi