Toàn văn bài phát biểu của TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ hai, khóa XIII

9015 lượt xem

.

Phản hồi