BAN BÍ THƯ KHÓA III (1960 - 1076) ​

1. LÊ DUẨN 

2. PHẠM HÙNG 

3. LÊ ĐỨC THỌ 

4. NGUYỄN CHÍ THANH 

5. HOÀNG ANH 

6. TỐ HỮU 

7. LÊ VĂN LƯƠNG 

8. NGUYỄN VĂN TRÂN (bổ sung từ tháng 1/1961) 

Phản hồi