BAN BÍ THƯ KHÓA IV (1976 - 1982)

1. LÊ DUẨN 

2. LÊ ĐỨC THỌ 

3. NGUYỄN DUY TRINH 

4. NGUYỄN VĂN LINH (NGUYỄN VĂN CÚC) 

5. TỐ HỮU 

6. XUÂN THUỶ 

7. NGUYỄN LAM 

8. SONG HÀO 

9. LÊ QUANG ĐẠO 

10. TRẦN QUỐC HOÀN (bổ sung từ năm 1980) 

11. LÊ THANH NGHỊ (bổ sung từ tháng 3/1980) 

Phản hồi