BAN BÍ THƯ KHÓA V (1982 - 1986)

1. LÊ DUẨN 

2. LÊ ĐỨC THỌ 

3. VÕ CHÍ CÔNG 

4. NGUYỄN ĐỨC TÂM 

5. NGUYỄN LAM 

6. LÊ QUANG ĐẠO 

7. HOÀNG TÙNG 

8. NGUYỄN THANH BÌNH 

9. TRẦN KIÊN 

10. TRẦN XUÂN BÁCH 

11. NGUYỄN VĂN LINH (bổ sung từ tháng 6/1986) 

Phản hồi