BAN BÍ THƯ KHÓA VI (1986 - 1991)

1. NGUYỄN VĂN LINH 

2. NGUYỄN ĐỨC TÂM 

3. TRẦN XUÂN BÁCH 

4. ĐÀO DUY TÙNG 

5. TRẦN KIÊN 

6. LÊ PHƯỚC THỌ 

7. NGUYỄN QUYẾT 

8. ĐÀM QUANG TRUNG 

9. VŨ OANH 

10. NGUYỄN KHÁNH 

11. TRẦN QUYẾT 

12. TRẦN QUỐC HƯƠNG 

13. PHẠM THẾ DUYỆT 

14. NGUYỄN THANH BÌNH (bổ sung từ tháng 10/1988) 

Phản hồi