BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ I (1935 - 1951)

CÁC TỔNG BÍ THƯ 

1. LÊ HỒNG PHONG (tháng 3/1935 - giữa năm 1936) 

2. HÀ HUY TẬP ( giữa năm 1936 – tháng 3/1938)   

3. NGUYỄN VĂN CỪ ( tháng 3/1938 – tháng 1/1940)   

4. TRƯỜNG CHINH ( tháng 10/1940 – tháng 5/1941 là Quyền Tổng Bí thư và từ tháng 5/1941 là Tổng Bí thư)     

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG   

UỶ VIÊN CHÍNH THỨC   

1. LÊ HỒNG PHONG   

2. HÀ HUY TẬP   

3. NGUYỄN VĂN CỪ   

4. TRƯỜNG CHINH   

5. ĐINH THANH   

6. HOÀNG VĂN THỤ   

7. HOÀNG VĂN NỌN   

8. NGUYỄN VĂN DỰT   

9. NGUYỄN CHÍ BIỂU   

10. VÕ NGUYÊN HIẾN   

11. THẦU XỈ (người Lào)   

12. NGÔ TUÂN   

13. NGUYỄN ÁI QUỐC   

14. LÊ DUẨN   

15. PHAN ĐĂNG LƯU   

16. VÕ VĂN TẦN   

17. NGUYỄN THỊ MINH KHAI   

18. PHÙNG CHÍ KIÊN   

19. HOÀNG QUỐC VIỆT   

20. NGUYỄN CHÍ THANH   

21. HOÀNG VĂN HOAN   

22. CHU VĂN TẤN   

23. VŨ ANH 

24. VÕ NGUYÊN GIÁP   

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT 

1. PHẠM VĂN ĐỒNG   

2. LÊ ĐỨC THỌ (chính thức từ tháng 8/1945)   

3. NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (chính thức từ tháng 8/1945)   

4. LÊ VĂN LƯƠNG   

5. TRẦN ĐĂNG NINH 

Phản hồi