BỘ CHÍNH TRỊ KHOÁ III (1960 - 1976)
 

CHỦ TỊCH ĐẢNG 

HỒ CHÍ MINH 


BÍ THƯ THỨ NHẤT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

LÊ DUẨN 

 

BỘ CHÍNH TRỊ 

UỶ VIÊN CHÍNH THỨC 


1. HỒ CHÍ MINH 

2. LÊ DUẨN 

3. TRƯỜNG CHINH 

4. PHẠM VĂN ĐỒNG 

5. PHẠM HÙNG 

6. VÕ NGUYÊN GIÁP 

7. LÊ ĐỨC THỌ 

8. NGUYỄN CHÍ THANH 

9. NGUYỄN DUY TRINH 

10. LÊ THANH NGHỊ 

11. HOÀNG VĂN HOAN 

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT 

1. VĂN TIẾN DŨNG (chính thức từ năm 1972) 

2. TRẦN QUỐC HOÀN (chính thức từ năm 1972) 

Phản hồi