BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA V (1982 - 1986)

TỔNG BÍ THƯ

LÊ DUẨN (đến tháng 7/1986) 

TRƯỜNG CHINH (từ tháng 7/1986) 


BỘ CHÍNH TRỊ 

UỶ VIÊN CHÍNH THỨC
 

1. LÊ DUẨN 

2. TRƯỜNG CHINH 

3. PHẠM VĂN ĐỒNG 

4. PHẠM HÙNG 

5. LÊ ĐỨC THỌ 

6. VĂN TIẾN DŨNG 

7. VÕ CHÍ CÔNG 

8. CHU HUY MÂN 

9. TỐ HỮU 

10. VÕ VĂN KIỆT 

11. ĐỖ MƯỜI 

12. LÊ ĐỨC ANH 

13. NGUYỄN ĐỨC TÂM 

14. NGUYỄN VĂN LINH (bổ sung từ tháng 6/1985) 


UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT 

1. NGUYỄN CƠ THẠCH 

2. ĐỒNG SỸ NGUYÊN 

Phản hồi