BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA VI (1986 - 1991)

TỔNG BÍ THƯ 

NGUYỄN VĂN LINH 


BỘ CHÍNH TRỊ 

UỶ VIÊN CHÍNH THỨC


1. NGUYỄN VĂN LINH 

2. PHẠM HÙNG 

3. VÕ CHÍ CÔNG 

4. ĐỖ MƯỜI 

5. VÕ VĂN KIỆT 

6. LÊ ĐỨC ANH 

7. NGUYỄN ĐỨC TÂM 

8. NGUYỄN CƠ THẠCH 

9. ĐỒNG SỸ NGUYÊN 

10. TRẦN XUÂN BÁCH 

11. NGUYỄN THANH BÌNH 

12. ĐOÀN KHUÊ 

13. MAI CHÍ THỌ 


UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT

ĐÀO DUY TÙNG (chính thức từ tháng 5/1988) 

Phản hồi