BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA VII (1991 - 1996)

TỔNG BÍ THƯ

ĐỖ MƯỜI 

 

BỘ CHÍNH TRỊ

1. ĐỖ MƯỜI 

2. LÊ ĐỨC ANH 

3. VÕ VĂN KIỆT 

4. ĐÀO DUY TÙNG 

5. ĐOÀN KHUÊ 

6. VŨ OANH 

7. LÊ PHƯỚC THỌ 

8. PHAN VĂN KHẢI 

9. BÙI THIỆN NGỘ 

10. NÔNG ĐỨC MẠNH 

11. PHẠM THẾ DUYỆT 

12. NGUYỄN ĐỨC BÌNH 

13. VÕ TRẦN CHÍ 

14. LÊ KHẢ PHIÊU (bổ sung từ tháng 12/1993) 

15. ĐỖ QUANG THẮNG (bổ sung từ tháng 12/1993) 

16. NGUYỄN MẠNH CẦM (bổ sung từ tháng 12/1993) 

17. NGUYỄN HÀ PHAN (bổ sung từ tháng 12/1993)

Phản hồi