TAG: Đại học Duy Tân,

  • Phát triển đảng trong trường học: Mô hình từ trường Đại học Duy Tân

    (ĐHXIII) - Những đảng viên mới sau khi “ra lò” từ trường Đại học Duy Tân, một bộ phận được giữ lại, số khác về công tác tại cơ quan, đơn vị nhiều địa phương cả nước. Tất cả ở họ dù ở vị trí công tác nào cũng luôn phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

  • Phát triển đảng viên trong trường học: Mô hình từ trường Đại học Duy Tân

    (ĐHXIII) – Phát triển đảng viên mới vừa là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời cũng là khâu then chốt, là chiến lược quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhà trường có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, qua đó từng bước góp phần đưa trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường các nhiệm kỳ gần đây đã xác định.

  • Phát triển đảng viên trong trường học: Mô hình từ trường Đại học Duy Tân

    (ĐHXIII) – Phát triển đảng viên mới vừa là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời cũng là khâu then chốt, là chiến lược quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhà trường có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, qua đó từng bước góp phần đưa trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường các nhiệm kỳ gần đây đã xác định.

1