TAG: Đại học Duy Tân phát triển đảng,

  • Phát triển đảng viên trong trường học: Mô hình từ trường Đại học Duy Tân

    (ĐHXIII) – Phát triển đảng viên mới vừa là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời cũng là khâu then chốt, là chiến lược quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhà trường có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, qua đó từng bước góp phần đưa trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường các nhiệm kỳ gần đây đã xác định.

  • Phát triển đảng viên trong trường học: Mô hình từ trường Đại học Duy Tân

    (ĐHXIII) – Phát triển đảng viên mới vừa là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời cũng là khâu then chốt, là chiến lược quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhà trường có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, qua đó từng bước góp phần đưa trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường các nhiệm kỳ gần đây đã xác định.

1