TAG: Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành

  • Người Việt tại Australia cập nhật kết quả Đại hội XIII của Đảng

    (ĐHXIII) – Văn kiện Đại hội XIII khẳng định sự quan tâm Đảng và Nhà nước trong hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và đời sống, hội nhập xã hội nước sở tại; nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh; tạo điều kiện để đồng bào gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc;…

1