TAG: Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

  • Hòa Bình đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết vào cuộc sống

    (ĐHXIII) – Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết đi sâu vào cuộc sống với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

1