TAG: Nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII,

  • Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm về chất lượng học tập Nghị quyết Đại hội Đảng

    (ĐHXIII) – Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại tỉnh Kon Tum lần này ngoài việc đảm bảo thiết thực, hiệu quả; kết hợp tự nghiên cứu cứu với nghe báo cáo viên phổ biến, quán triệt thì các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, đồng thời chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của cấp ủy để lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

1