TAG: Phong trào thi đua

  • Thi đua xây dựng quê hương phát triển mạnh giàu

    (ĐHXIII) – Xác định thi đua là động lực để xây dựng và phát triển, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền các cấp ở tỉnh Thái Bình đã thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Hiệu quả thu được từ các phong trào thi đua đã trực tiếp đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  • Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

    (ĐHXIII) – Thông qua các phong trào thi đua đã giúp cán bộ, công chức VKSND tỉnh Phú Thọ có điều kiện học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực công tác chuyên môn; đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, nhiều điển hình tiên tiến được biểu dương và nhân rộng.

1

Mới nhất