TAG: Tin tưởng Đại hội 13,

  • Niềm tin vào nhân sự mới của Đại hội XIII

    (ĐHXIII) – Đại hội XIII của Đảng vừa bế mạc, thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị cũng như các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ mới của Đảng. Quan tâm và theo dõi suốt quá trình diễn ra Đại hội, nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại miền Trung – Tây Nguyên đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng lớn về đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ này.

1