Đảng Cộng sản Việt Nam: Những chặng đường lịch sử vẻ vang
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có thêm thông tin tìm hiểu, nghiên cứu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tại Công văn số 10096-CV/BTGTW ngày 19/01/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp tài liệu về 12 Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và phổ biến rộng rãi trong Đảng, trong các tầng lớp nhân dân.

Trân trọng giới thiệu toàn văn Tài liệu tuyên truyền tại đây

Phản hồi

Các tin khác