Đồng chí Phan Đình Trạc

Họ và tên: Phan Đình Trạc

Ngày sinh: 25/8/1958

Quê quán: Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: 

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII

Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV

Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tốt nghiệp Đại học An ninh, từng làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, quân hàm Đại tá.

2005: Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đến cuối nhiệm kỳ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

1/2013: Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

1/2015: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và điều hành hoạt động của Ban.

9/2015: được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

2/2016: được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2020.

3/2016: được bầu bổ sung giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

10/2017: Tại Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khoá XII), được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng.

01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCHTW, được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

4/2021: Được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII./.

 

Phản hồi

Các tin khác