Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương?
Người dân tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Ảnh: CPV)

Người dân tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. (Ảnh: CPV)

Trả lời: Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân./.

Phản hồi

Các tin khác