Nhiệm vụ, quyền hạn Tiểu ban và Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trả lời:

1. Tiểu ban Nhân sự giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia về công tác nhân sự, tiếp nhận, xử lý đối với hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội ở trung ương, tham mưu lập Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, lập danh sách đơn vị bầu cử, phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội ở trung ương về địa phương, xác nhận và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

2. Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ đạo, hướng dẫn và xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử theo quy định của pháp luật.

3. Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử.

4. Tiểu ban An ninh, trật tự và Y tế giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Phục vụ Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia soạn thảo các văn bản thuộc thẩm quyền theo phân công.

- Tổ chức phục vụ các phiên họp, cuộc họp của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

- Giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện công tác bầu cử.

- Giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia.

- Thực hiện công tác hành chính, văn thư liên quan đến hoạt động của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các Tiểu ban và Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia giao./.

Phản hồi

Các tin khác