Tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

MỘT SỐ BÀI HỌC TỪ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ád

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa các vị khách quý,

Kính thưa Đại hội!

Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự thống nhất với Báo cáo chính trị và đánh giá cao chất lượng các văn kiện trình Đại hội, thể hiện tư duy, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng; sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, phát huy dân chủ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư,. Được sự nhất trí của Đoàn Chủ tịch, chúng tôi xin trình bày tham luận với chủ đề “Một số bài học từ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng”.

Kính thưa Đại hội!

Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là một phương thức quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn từ khi thành lập Đảng đến nay đã chỉ ra rằng, lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ phát huy được những ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm trong việc ban hành và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, năng lực và phẩm chất của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với ý nghĩa đó, Đảng ta đã xác định: việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"[1]. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã khẳng định những nội dung trên[2].

Nhiệm kỳ qua, nhất là nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nói riêng (được chỉ ra tại Thông báo kết luận số 292-TB/UBKTTW ngày 21/9/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương). Bên cạnh đó, thành phố cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức, phát sinh nhiều vấn đề nổi cộm, phức tạp, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng nhà đất, cấp phép đầu tư, quản lý đô thị; cùng với đó là việc khắc phục những sai phạm trong lãnh đạo, quản lý của các nhiệm kỳ trước; ý thức kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn mờ nhạt; năng lực, tinh thần năng động, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm, ý chí chiến đấu của một số đồng chí trong cấp ủy, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên giảm sút, có hiện tượng nặng về chấp hành thực hiện, thiếu quyết liệt trong đấu tranh bảo vệ quan điểm. Ngược lại, có hiện tượng lợi dụng khó khăn, vướng mắc để nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp nhằm trục lợi, tuyên truyền không đúng sự thật. Tình hình Đảng bộ thành phố nêu trên đặt ra yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải không ngừng tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, nhất là kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt, trước hết là người đứng đầu, việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng bộ thành phố đã nghiêm túc khắc phục những sai phạm, khuyết điểm, nỗ lực điều chỉnh những bất cập, nhanh chóng ổn định tình hình, tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ các ý kiến kết luận của UBKT Trung ương, các cấp ủy đảng đã tập trung tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đoàn kết thống nhất, đảm bảo dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; duy trì và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác kiểm tra, giám sát đã được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tập trung vào những nội dung sau:  

(1) Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, UBKT các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc, kịp thời, đồng bộ các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, không ngừng hoàn thiện các quy định, quy trình, thủ tục trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ở cấp mình. Nhờ đó, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, hệ thống các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ và thống nhất.

(2) Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát: đã tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Trung ương, Thành ủy, cấp ủy các cấp; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác cán bộ; công tác quản lý, sử dụng đất đai; công tác phòng, chống tham nhũng; việc kê khai tài sản, thu nhập; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu các cấp... Thực hiện gắn việc kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó, đã chỉ ra các ưu điểm cần phát huy và đề ra các giải pháp để khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đồng thời có nhiều kiến nghị, đề xuất kịp thời nhằm hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy được đẩy mạnh và trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Cấp cơ sở đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong triển khai thực hiện nghị quyết, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, vai trò, trách nhiệm nêu gương và Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

(3) Công tác phối hợp giữa hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động thanh tra nhà nước và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tư pháp luôn được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm sâu sát và chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng phương pháp công tác Đảng và pháp luật của Nhà nước. Một số vụ việc nổi cộm, nhạy cảm, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra thành phố[3] hoặc khi Bản án[4] của Tòa án có hiệu lực pháp luật đều được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rà soát, kiểm tra, kết luận và xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính, hoặc đề nghị Trung ương xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên trong bất kỳ thời điểm nào đều được xem xét, xử lý theo quy định, không né tránh, nể nang, dù đảng viên vi phạm là cán bộ chủ chốt của thành phố; đồng thời công khai kết quả xem xét, xử lý trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Trung ương và địa phương. Kết quả phối hợp với các cơ quan thanh tra, điều tra, tư pháp trong xem xét, xử lý đảng viên vi phạm đã góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thuộc Đảng bộ thành phố.

(4) Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 292-TB/UBKTTW ngày 21/9/2017 của UBKT Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và một số đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố; Thông báo kết luận số 757-TB/UBKTTW ngày 12/01/2020 của UBKT Trung ương về kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT Thành ủy Đà Nẵng. Nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương cùng với thái độ cầu thị, thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết vì mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan đã khắc phục cơ bản các hạn chế được chỉ ra trong các kết luận của UBKT Trung ương, qua đó đã đem lại những bài học sâu sắc, góp phần quan trọng nâng cao ý thức xây dựng Đảng, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy và UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 07 tổ chức đảng và 92 đảng viên; giám sát 1.931 lượt tổ chức đảng và 3.669 đảng viên; kiểm tra 4.570 lượt tổ chức đảng và 12.783 đảng viên; các tổ chức đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng[5]696 đảng viên vi phạm[6]. Cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 531 đảng viên, cảnh cáo 101 đảng viên, cách chức 12 đảng viên và khai trừ 52 đảng viên. Đảng viên là cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật là 125 đồng chí[7]. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 14 đảng viên; UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật 29 đảng viên; ban thường vụ cấp ủy cấp quận, huyện và tương đương thi hành kỷ luật 12 đảng viên; UBKT các quận ủy, huyn ủy và tương đương thi hành kỷ luật 83 đảng viên; đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 79 đảng viên; chi bộ thi hành kỷ luật 479 đảng viên. Đồng thời, đề nghị Trung ương xem xét thi hành kỷ luật đối với 05 đồng chí theo thẩm quyền[8].

Việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đảm bảo theo quy định; công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng; củng cố, kiện toàn cán bộ UBKT các cấp luôn được quan tâm, đảm bảo đủ về số lượng, hoạt động hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng; chú trọng việc luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về làm công tác kiểm tra; luân chuyển, điều động cán bộ làm công tác kiểm tra sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, tăng cường cán bộ cho cấp quận, huyện và tương đương.

Qua thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, đầu tư xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát bám sát các nhiệm vụ chính trị đã được đề ra trong Nghị quyết, chỉ đạo của cấp trên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tập trung kiểm tra, giám sát các vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Thứ hai phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, ban thường vụ cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát; phải sớm phát hiện vi phạm để ngăn chặn, khắc phục kịp thời, không để vi phạm nhỏ gây hậu quả ít nghiêm trọng trở thành vi phạm lớn gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm của một cá nhân thành vi phạm của một tổ chức; nghiêm túc nhìn nhận, khẩn trương khắc phục các sai phạm, khuyết điểm được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, không để vi phạm kéo dài trở thành một tình trạng của cả hệ thống.    

Thứ ba, tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề,  kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm để uốn nắn, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm và hạn chế hậu quả gây ra. Xử lý dứt điểm trường hợp cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gây bức xúc trong dư luận xã hội và nhân dân[9]. Xử lý, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; thực hiện công khai, dân chủ kết quả xem xét, xử lý vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo quy định nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, cấp ủy các cấp có sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan thanh tra, điều tra và các cơ quan tư pháp... trong xem xét, xử lý đối với các cán bộ, đảng viên sai phạm. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần gắn với hoạt động thanh tra của Nhà nước, hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan có chức năng giám sát, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Kính thưa Đại hội!

Nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, trong đó có việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045[10], Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Trong bối cảnh chung của cả nước và thành phố, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao uy tín của Đảng, là cơ sở cho việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Từ kinh nghiệm và thực tiễn của Đảng bộ trong thời gian qua, Thành ủy Đà Nẵng tập trung vào các nội dung công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát gắn với các chủ trương của cấp ủy, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm được dư luận quan tâm: (1) Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; (2) Công tác xây dựng quy chế, chấp hành nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; (3) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm (quản lý đất đai, đầu tư, tài chính...); (4) Công tác tổ chức, cán bộ; (5) Trách nhiệm lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, việc thực hiện các quy định của Đảng và triển khai nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

3. Thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra giám sát theo phương châm: “giám sát phải mở rộng” để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa vi phạm, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra vi phạm để kịp thời kết luận, xử lý kiên quyết, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nâng cao trách nhiệm tự kiểm tra thường xuyên của các cấp ủy, nhất là đối với cấp ủy viên và cán bộ diện cấp ủy cấp mình quản lý, kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy và phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để chủ động khắc phục, chấn chỉnh.

4. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường công tác nắm tình hình, chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Làm tốt công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan có chức năng thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Đảng và triển khai nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

5. Củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đủ phẩm chất, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và dũng khí đấu tranh trong thực thi nhiệm vụ. Bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng làm việc cho cán bộ làm công tác kiểm tra, đảm bảo tính chuyên nghiệp, sự nghiêm túc, nghiêm minh và tinh thần nhân văn, xây dựng, tính giáo dục trong quá trình thực thi công vụ.  

Kính thưa Đại hội!

Trước yêu cầu cao về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, để tạo điều kiện cho các cấp ủy đảng thực hiện tốt nhiệm vụ, chúng tôi xin đề xuất Đại hội một số nội dung sau:

1. Đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng từ cấp Trung ương đến cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện và cụ thể hóa các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đảng, chính quyền để đảm bảo kịp thời sự đồng bộ trong các quy định và hướng dẫn thực hiện.

2. Tổng kết, rút ra bài học từ những sai phạm, khuyết điểm của các tổ chức đảng, đảng viên qua quá trình kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các cấp ủy nghiên cứu, rút kinh nghiệm để có biện pháp giám sát phòng ngừa, tự kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm từ cơ sở.

3. Bên cạnh việc đề cao vị trí, vai trò, uy tín của UBKT các cấp, mở rộng quyền hạn, trách nhiệm của UBKT, đề nghị Trung ương cần có cơ chế để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, đơn vị trong việc khắc phục hậu quả những sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước trong thời gian qua, sớm triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thuận lợi.

Kính thưa Đại hội!

Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, UBKT các cấp thuộc Đảng bộ thành phố Đà Nẵng có những đổi mới, hiệu quả và chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng thành phố ngày một phát triển. Trong nhiệm kỳ này, đảng bộ thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng, góp phần tích cực vào công cuộc chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế xã hội lớn của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đóng góp thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý cùng các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn![1] Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

[2] Báo cáo số 219-BC/UBKTTW ngày 087/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

[3]Kết luận thanh tra số 354/KL-TTTP ngày 17/5/2018; Kết luận thanh tra số 785/KL-TTTP ngày 05/10/2018; Kết luận thanh tra số 905/KL-TTTP ngày 16/12/2019

[4]Vụ án Phạm Công Danh (Công văn 2061/BCA-TCCS ngày 31/8/2017 của Bộ Công an); Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HS-PT ngày 12/5/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[5] Giảm 25% so với nhiệm kỳ trước.

[6] Tăng 29,85% so với nhiệm kỳ trước.

[7] Thành ủy viên 06 đồng chí, quận ủy viên và tương đương 09 đồng chí, đảng ủy viên và tương đương 52 đồng chí, chi ủy viên 58 đồng chí.

[8] Đồng chí Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng (Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật với hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng) và 04 đồng chí (Văn Hữu Chiến, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Điểu, Đào Tấn Bằng) theo Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HS-PT ngày 12/5/2020 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[9] Đồng chí Trần Đức Anh Sơn, nguyên đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng).

[10] Khoản 4, Phần III "nhiệm vụ và giải pháp" của Nghị quyết số 43-NQ/TW: Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh….

Phản hồi

Các tin khác