Đồng chí Lê Bình Thanh


Họ và tên: Lê Bình Thanh

Ngày sinh: 24-12-1947

Quê quán: Quê quán: Xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác