Tiêu đề Tải về
Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Download
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
Download
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Download
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030
Download
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Download
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Download
Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Download
Chỉ thị 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị
Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Download
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Download
Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 03/11/2020 của Ban Bí thư
Về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Download
Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Download
Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW ngày 07/8/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020
Download
Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư
Về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027
Download
Công văn số 11966-CV/BTCTW ngày 16/7/2020 của Ban Tổ chức Trung ương
Về việc nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội
Download
Công văn số 11849-CV/BTCTW, ngày 03/7/2020 của Ban Tổ chức Trung ương
Về rút kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở
Download
Kết luận số 78-KL/TW ngày 10/6/2020 của Ban Bí thư
Về tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
Download
Hướng dẫn số 132-HD/BTGTW ngày 10/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Download
Công văn số 8355-CV/BTGTW ngày 01/4/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
Download
Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư
Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
Download
Công văn số 5336-CV/UBKTTW ngày 05/3/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Xác định trường hợp đại biểu rút khỏi danh sách đại biểu dự đại hội
Download
Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW ngày 02/03/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Download
Hướng dẫn số 123-HD/BTGTW ngày 28/2/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Download
Công văn số 8141-CV/BTGTW ngày 24/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Về việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Download
Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW, ngày 14/2/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Về cơ cấu tổ chức và số lượng uỷ viên ủy ban kiểm tra của đảng uỷ cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội
Download
Kế hoạch số 369-KH/BTGTW ngày 18/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Download
Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW, ngày 15/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Về cơ cấu tổ chức và số lượng uỷ viên ủy ban kiểm tra của đảng uỷ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong Đảng bộ Công an nhân dân
Download
Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW, ngày 14/2/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Về cơ cấu tổ chức và số lượng uỷ viên ủy ban kiểm tra đảng uỷ cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Download
Hướng dẫn số 08-HD/UBKTTW, ngày 14/2/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Download
Thông báo Kết luận số 159-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị
Về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Download
Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị
Về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Download
Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương
Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Download
Kết luận số 60-KL/TW ngày 08/10/2019 của Bộ Chính trị
Về về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Download
Kế hoạch số 2755-KH/BDVTW ngày 28/8/2019 của Ban Dân vận Trung ương
Theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Download
Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư
Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
Download
Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng
Về tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Download
1