• Đảng lãnh đạo phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị

  (ĐHXIII) – Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta rất quan tâm đến công tác lý luận nói chung, công tác nghiên cứu lý luận chính trị và phát huy dân chủ trong nghiên cứu nói riêng. Nhờ đó, chúng ta đã hình thành được hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, hệ thống lý luận đó ngày càng được bổ sung, phát triển qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng, đề xuất định hướng giải pháp phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị ở nước ta hiện nay.

 • Điểm mới trong xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược

  (ĐHXIII) –  Để triển khai tinh thần Đại hội XIII của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể phát triển đất nước mà Đại hội XIII đã đề ra, Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII cũng nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm.

 • Tiếp thu có chọn lọc những giá trị chung của nhân loại

  (ĐHXIII) –  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Để triển khai tinh thần Đại hội XIII của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể phát triển đất nước mà Đại hội XIII đã đề ra, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tiếp thu có chọn lọc những giá trị chung của nhân loại.

 • Nhận thức mới trong 5 bài học kinh nghiệm

  (ĐHXIII) - Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XIII đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm, và trong mỗi bài học kinh nghiệm, đại hội đều có những nhận thức mới. 

 • Điểm mới trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030

  (ĐHXIII) - Theo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở định hướng phát triển đất nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 có những điểm mới, xác định nhiệm vụ cụ thể hơn, đầy đủ hơn.

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

  (ĐHXIII) – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 01/2/2021, Sau 7 ngày làm việc, tại phiên bế mạc Đại hội diễn ra sáng ngày 1/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra”.

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

  (ĐHXIII) – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 01/2/2021, Sau 7 ngày làm việc, tại phiên bế mạc Đại hội diễn ra sáng ngày 1/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra”.

 • Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  (ĐHXIII) – Trang tin điện tử Đại hội XIII giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW Đảng khóa XIII

  (ĐHXIII) - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. Trang tin Đại hội XIII trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương.  

 • Các đại biểu làm việc tại đoàn thảo luận các văn kiện Đại hội

  (ĐHXIII) - Chiều ngày 26/1, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu làm việc tại đoàn thảo luận các văn kiện Đại hội.

1 2 3 4 5 6 7 8