• Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

  (ĐHXIII) - Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu của cách mạng Việt Nam.

 • Đảng Cộng sản Việt Nam: Những chặng đường lịch sử vẻ vang

  (ĐHXIII) - Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có thêm thông tin tìm hiểu, nghiên cứu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp tài liệu về 12 Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

  (ĐHXIII) - Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Bảo đảm các điều kiện cần thiết để hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức đại hội

  (ĐHXIII) - Ban Bí thư yêu cầu bảo đảm các điều kiện cần thiết để hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ. Theo đó, thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý IV/2021 đến hết quý II/2022; Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức vào quý III/2022.

 • Các kỳ Hội nghị Đại hội XII của Đảng: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

  (ĐHXIII) - Các kỳ Hội nghị Trung ương khóa XII đã tập trung bàn đến những vấn đề quan trọng để đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới như phát triển kinh tế tư nhân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.Đặc biệt, công tác cán bộ và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đặc biệt chú ý.

 • Đại hội XI của Đảng: Các kỳ Hội nghị Trung ương

  (ĐHXIII) - Trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng, BCHTW đã tiến hành họp 14 kỳ hội nghị, quyết định những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa trong sự phát triển của đất nước như: một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992…

 • Các kỳ Hội nghị Trung ương khóa X: Huy động mọi nguồn lực đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển

  (ĐHXIII) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã họp 15 lần để bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó có một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới; về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…

 • Các kỳ Hội nghị Trung ương khóa X: Huy động mọi nguồn lực đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển

  (ĐHXIII) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã họp 15 lần để bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó có một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới; về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…

 • Các kỳ Hội nghị Đại hội IX của Đảng: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  (ĐHXIII) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX có ý nghĩa lịch sử trọng đại, thể hiện ý chí kiên cường và niềm hy vọng lớn lao của cả dân tộc Việt Nam vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đại hội đánh dấu chặng đường 15 năm đổi mới và 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội 1991 - 2000. Đây cũng là Đại hội đầu tiên của Đảng trong thế kỷ XXI.

 • Các kỳ Hội nghị Đại hội VIII của Đảng: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  (ĐHXIII) - Tháng 11-1999, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) đã họp 8 lần để quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước. Đại hội VIII đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

1 2 3 4 5 6 7 8