Các kỳ Hội nghị Trung ương khóa X: Huy động mọi nguồn lực đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển
Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội của trí tuệ, đổi mới, đoàn kết và phát triển bền vững

Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Đại hội của trí tuệ, đổi mới, đoàn kết và phát triển bền vững

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội của trí tuệ, đổi mới, đoàn kết và phát triển bền vững. Với sự tham dự của 1.176 đại biểu đại diện cho 3,1 triệu đảng viên, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 18 đến 25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội diễn ra trong thời điểm lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sự nghiệp đổi mới trên đất nước ta đã trải qua 20 năm. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, cũng là 5 năm đầu tiên của thế kỷ XXI. Nhìn khái quát 20 năm đổi mới chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đã đưa lại cho đất nước ta một sự thay đổi cơ bản, toàn diện, làm cho thế và lực, uy tín quốc tế của nước ta tăng lên nhiều so với trước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã họp 15 lần để bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó có một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới; Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy nhà nước; Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…


Đồng chí Nông Đức Mạnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Đồng chí Nông Đức Mạnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

* Trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên, Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm 7 Ủy viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

* Hội nghị thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa X được triệu tập trong hai ngày 27 và 28/5/2006, đã thảo luận và thống nhất việc lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước để Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI theo quy định của pháp luật.

* Từ ngày 24 đến 29/7/2006, Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị thứ ba để bàn và quyết định: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá X); Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (khoá X); Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X); Đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Những quy định của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân và quyết định một số vấn đề khác. Tại Hội nghị Trung ương 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Hồ Đức Việt vào Ban Bí thư.

* Hội nghị Trung ương lần thứ tư diễn ra từ ngày 15 đến ngày 24/01/2007, tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã tập trung thảo luận một số vấn đề chính: về một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế sau khi nước ta trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); về Chiến lược biển; về phương hướng chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XII; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức các ban đảng và cơ quan nhà nước.

Hội nghị TW 4 đã ra Nghị quyết “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới”.

Hội nghị TW 4 đã ra Nghị quyết “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới”.


Hội nghị đã nghe Bộ Chính trị, Ban Bí thư báo cáo về sự lãnh đạo, chỉ đạo từ sau Đại hội X đến hết năm 2006; về kết quả những công việc quan trọng đã được giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; kết quả công tác kiểm tra, giám sát từ sau Đại hội X đến cuối năm 2006 và về công tác tài chính của Đảng năm 2006. Liên quan đến vấn đề Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ra Nghị quyết “Về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế nước ta phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới”.

* Từ ngày 5 đến ngày 14/7/2007, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ năm. Hội nghị đã thảo luận và quyết định các vấn đề về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII; Giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước để Quốc hội bầu và phê chuẩn; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

* Từ ngày 14 đến ngày 22/01/2008, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ sáu. Hội nghị đã tập trung thảo luận một số vấn đề chính: Xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tế quốc tế; Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012; thành lập Tiểu ban tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới; thành lập Tiểu ban tổng kết tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020); bổ sung uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những nội dung chính tại Hội nghị TW6

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

trong hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những nội dung chính tại Hội nghị TW6

Hội nghị đã ra Nghị quyết Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã nêu những chủ trương và giải pháp để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

* Từ ngày 09 đến ngày 17/7/2008, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ bẩy. Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thống nhất ban hành Nghị quyết Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Nghị quyết Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

* Từ ngày 02 đến ngày 04/10/2008, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ tám. Hội nghị đã tập trung thảo luận các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009.

* Từ ngày 05 đến này 13/1/2009,  tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ chín. Hội nghị đã kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006 - 2008); 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung đồng chí Tô Huy Rứa vào Bộ Chính trị. Tại Hội nghị Trung ương 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung đồng chí Ngô Văn Dụ, Hà Thị Khiết vào Ban Bí thư.

* Từ ngày 29/6 đến 4/7/2009, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ mười. Hội nghị tập trung thảo luận về Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991); Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001 - 2010 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 - 2020; định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và đại hội đảng các cấp; thành lập tiếp các tiểu ban chuẩn bị Đại hội và một số vấn đề quan trọng khác.

* Từ ngày 05 đến ngày 10/10/2009, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X họp Hội nghị lần thứ mười một. Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về các dự thảo Văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng; Báo cáo về một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; và một số vấn đề quan trọng khác.

* Từ ngày 22 đến ngày 28/3/2010, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ mười hai. Hội nghị có các nhiệm vụ trọng tâm: thảo luận và thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; thảo luận về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; quyết định về số lượng và phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và một số vấn đề khác. Hội nghị cũng đã thảo luận và đóng góp một số ý kiến bổ sung về việc phân bổ đại biểu, tổng số đại biểu dự Đại hội XI của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

 

* Từ ngày 07 đến ngày 14/10/2010, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ mười ba. Hội nghị Trung ương đã tập trung xem xét ba nhiệm vụ chính: Thứ nhất, thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2011; định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 5 năm 2011 - 2015. Thứ hai, nghe Báo cáo tổng kết việc thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức hội đồng nhân dân cấp quận, huyện và phường và kiến nghị chủ trương tiếp theo. Thứ ba, thảo luận bước đầu về phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI trình Đại hội lần thứ XI của Đảng. Ngoài ra, Hội nghị cũng thảo luận và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

* Từ ngày 13 đến ngày 22/12/2010, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã họp Hội nghị lần thứ mười bốn. Hội nghị đã tiếp thu ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; thảo luận Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá X trình Đại hội XI và Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá X; thảo luận, thông qua phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

* Ngày 9/1/2011, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã họp Hội nghị lần thứ mười lăm. Hội nghị được tổ chức nhằm hoàn tất các bước chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng.

Bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, với 15 kỳ Hội nghị Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí ủy viên Trung ương (khóa X) đã thể hiện tinh thần đoàn kết, làm việc dân chủ, tập thể và với ý thức trách nhiệm cao, giữ vững các nguyên tắc về sinh hoạt Đảng, đề cao tự phê bình và phê bình, hết lòng hết sức thực hiện công việc chung của Đảng, phục vụ nhân dân. Nhờ đó, Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành được các nhiệm vụ đề ra, đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống và chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội lần thứ XI của Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác