Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân
Xem toàn văn Quy định tại đây: Quy dinh 13 UBKTTW.pdf

Phản hồi

Các tin khác