Huyện Dầu Tiếng (Bình Dương): Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh

Thực hiện học tập và làm theo Bác, Kho bạc Nhà nước huyện Dầu Tiếng đã xây dựng mô hình “Phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, văn minh” được người dân và khách hàng đánh giá cao. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Thời gian qua, Huyện ủy Dầu Tiếng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy đã tiến hành thành lập mới và sáp nhập 3 tổ chức cơ sở Đảng. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 48 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 17 Đảng bộ và 31 chi bộ cơ sở (có 203 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở). Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được giữ vững và nâng cao theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) cũng như các hướng dẫn, kết luận của Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới.

Một trong những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của huyện Dầu Tiếng thời gian qua đó là việc phát triển đảng viên mới. Theo thống kê của Huyện ủy Dầu Tiếng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã phát triển được 501 đảng viên, đạt 83,5% so với nghị quyết (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 phát triển mới 600 đảng viên), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện là 3.395 đồng chí. Kết quả phân loại chất lượng đảng viên hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt bình quân 94,62% (nghị quyết 85% trở lên).

Song song với công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, Huyện ủy tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ông Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy đã hướng dẫn và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với 48/48 chi, Đảng bộ cơ sở và cá nhân người đứng đầu theo quy định và gợi ý kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với 2 tập thể và 8 cá nhân. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã phân tích, làm rõ hơn, sâu hơn những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm đối với từng tập thể và cá nhân trên 3 vấn đề quan trọng, cấp bách về xây dựng Đảng, từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới, góp phần làm trong sạch, vững mạnh tổ chức Đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện tập trung thực hiện việc nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Huyện ủy đã xây dựng mô hình “Gần dân, sát dân” để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 và mô hình “Gần dân, sát dân”, huyện đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Kế hoạch 43-KH/TU ngày 12-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/ TW (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng đã ban hành Kế hoạch 55-KH/HU để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Theo đó, huyện đã tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết đến cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ công chức thống nhất nhận thức rõ thực trạng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của huyện hiện nay; đồng thời nắm chắc về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Theo Kế hoạch 55 của Ban Thường vụ Huyện ủy, bắt đầu từ năm 2018, huyện sẽ thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đối với Huyện ủy và UBND huyện, thực hiện chủ trương lãnh đạo kiêm nhiệm sẽ được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020. Theo đó, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Trưởng phòng Y tế kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ sẽ được thực hiện từ năm 2018 đến 2020. Các chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2020 bao gồm: Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng phòng Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao kiêm Giám đốc Trung tâm Văn hóa. Ngoài ra, trung tâm quỹ đất sẽ sáp nhập về Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện… Kiện toàn, sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế trong toàn huyện, giảm số lượng cấp phó của các cơ quan tham mưu, phòng, ban, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp huyện (thực hiện từ năm 2018 đến 2020). Đối với cấp xã, thị trấn sẽ thực hiện việc tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy theo lộ trình của Kế hoạch 55. Hiện nay các xã, thị trấn trên địa bàn đều đã có đề án tinh giản biên chế và thống nhất giảm biên chế còn 30 đến 33, một số xã giảm còn dưới 30. Bên cạnh đó, theo kế hoạch, huyện sẽ đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, từng bước thực hiện chủ trương Bí thư, Chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải là người địa phương. Thực hiện sáp nhập Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng UBND các xã, thị trấn và Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã ở những nơi có điều kiện (dự kiến từ 2 đến 4 xã). Ông Nguyễn Chí Trung, Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng, cho biết mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định trách nhiệm, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện nghiêm túc đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo lộ trình đã đề ra nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./..

Phản hồi

Các tin khác