Hòa Bình: Nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới

 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với nhiều mục tiêu quan trọng, xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh và bền vững (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Những tiền đề quan trọng

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, từ ngày 01/01/2020, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình có 13 đảng bộ trực thuộc, 512 tổ chức cơ sở đảng với trên 67 ngàn đảng viên.

Báo cáo tổng kết công tác thực hiện Chỉ thị 35 của tỉnh Hòa Bình nêu rõ: Trong bối cảnh cùng cả nước triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, kết hợp với việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến nay, 13/13 đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công đại hội, cơ bản đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Để có được những thành công đó là nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được tiến hành chủ động, bài bản, theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35-CT/TW về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 233-KH/TU quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ; Hướng dẫn số 02-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; hướng dẫn thành lập tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời hướng dẫn cụ thể về thời điểm thực hiện số lượng cấp ủy viên đối với những nơi sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Hòa Bình đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo đại hội tại 13/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm các cấp. Cùng với đó, lập kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, chỉ đạo rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên. Hòa Bình cũng đã thành lập 04 đoàn kiểm tra do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy làm thành viên.

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình lựa chọn Đảng bộ huyện Lạc Thủy làm đơn vị đại hội điểm đảng bộ cấp huyện; các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã lựa chọn 22 tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo đại hội điểm. Kết quả bầu cử tại các đại hội điểm cho thấy, nhân sự trúng cử ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy đa số đều có số phiếu bầu đạt từ 80% trở lên, một số đạt 100% phiếu bầu. Ngay sau kết thúc đại hội điểm cấp huyện, cấp cơ sở, ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp đều kịp thời tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, đồng thời ban hành kết luận, thống nhất một số nội dung để tổ chức thực hiện đồng bộ trong toàn Đảng bộ. 

Không chỉ đảm bảo tiến độ, việc chuẩn bị nội dung văn kiện tại các Đại hội cũng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, lãnh đạo các cấp ủy đảng đã chú trọng nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp, cùng với đó, kịp thời định hướng dư luận về chủ trương của Đảng để ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện của tổ chức, cá nhân thông tin xuyên tạc, vu khống nhằm chống phá Đảng, nhà nước, hạ uy tín của cán bộ, đảng viên.

Hòa Bình phấn đấu đến năm 2025, kinh tế đạt mức trung bình của cả nước (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)  

Nhiều kết quả nổi bật

Đánh giá những kết quả đạt được, theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ, bài bản, các đại hội đã thành công tốt đẹp, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, quy định của Đảng. Các đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ, thu hút sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo nhân dân, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội diễn ra bảo đảm đúng thời gian quy định với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chương trình, nội dung; công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19, công tác hậu cần bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu trong suốt thời gian trước, trong và sau Đại hội. Đại hội đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện và 509/511 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn đã thực hiện đủ 04 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; văn kiện đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo; các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã phát huy trí tuệ, có chất lượng, tính khả thi cao.

Công tác bầu cử cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm dân chủ, thống nhất, cơ bản đúng nhân sự dự kiến theo đề án nhân sự đã được ban thường vụ cấp ủy cấp trên, Trung ương phê duyệt và đại hội thông qua. Kết quả bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tiêu chuẩn, bầu một lần đủ số lượng; đảm bảo tỷ lệ nữ, tuổi trẻ theo quy định, cơ cấu độ tuổi, người dân tộc thiểu số phù hợp. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử tại phiên họp thứ nhất ban chấp hành đảng bộ được chỉ đạo chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, đúng theo quy định của Đảng và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đa số nhân sự bí thư dự kiến được tín nhiệm cao của đại hội; kết quả bầu cử ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy đủ số lượng, đúng cơ cấu.

Cụ thể, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, 52 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 với độ tuổi bình quân là 48,2, trong đó 29 đồng chí tái cử (chiếm tỷ lệ 56%), 23 đồng chí tham gia lần đầu (chiếm tỷ lệ 44%). Nét nổi bật là năm nay, tỷ lệ cán bộ nữ của tỉnh Hòa Bình trong Ban Chấp hành là 09 đồng chí (chiếm tỷ lệ 17%), cán bộ trẻ đạt 12%, cán bộ người dân tộc là 36 đồng chí (đạt 69%). Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy theo đúng phương án nhân sự do Ban Chấp hành khoá cũ chuẩn bị và được Bộ Chính trị phê duyệt. Trong số 12 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ khóa mới có 05 đồng chí tái cử (42%), 7 đồng chí tham gia lần đầu (58%) ; 02 đồng chí cán bộ nữ (16,6%); 07đồng chí là dân tộc thiểu số (58%). Đối với đảng bộ cấp huyện, 13/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng đề án nhân sự cấp ủy được Ban thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, đại hội thông qua với số lượng giảm 5% số lượng cấp ủy viên đã được xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 (mỗi đảng bộ giảm 02 đồng chí); bảo đảm về tỷ lệ số dư ban chấp hành, ban thường vụ trên 10%. Qua quá trình thảo luận về đề án nhân sự tại Đại hội, 100% Đại hội các đảng bộ thống nhất cao với đề án nhân sự do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị; tại đại hội không có đại biểu nào ứng cử hoặc đề cử thêm nhân sự ngoài danh sách do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị. 

Về chủ trương Đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Hòa Bình không thực hiện ở cấp tỉnh, cấp huyện. Trong tổng số 281 đảng bộ cơ sở có 02 đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Lạc Thủy bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội; kết quả bầu trực tiếp bí thư cấp ủy cấp cơ sở tại đại hội đúng đề án nhân sự, bầu 01 lần trúng cử với tỷ lệ cao.

Đáng chú ý, sau Đại hội cấp ủy các cấp đã chủ động xây dựng phương án nhân sự cấp ủy khóa mới gắn với dự kiến bố trí, phân công công tác, giới thiệu ứng cử vào các chức danh trong các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, có phương án sắp xếp, bố trí đối với những đồng chí không tham gia cấp ủy khóa mới đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Kịp thời thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử hoặc đủ tuổi tái cử nhưng không tái cử theo đúng quy định, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (thứ hai từ trái sang) thăm và tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty CP may xuất nhập khẩu SMA Vina Việt Hàn (Ảnh: baohoabinh.vn) 

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình Quách Thế Ngọc, có được những kết quả trên nhờ sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với việc tổ chức đại hội; hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy đã cơ bản đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, triển khai đại hội. Ban thường vụ cấp ủy cấp trên đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra sát sao quá trình quán triệt, chuẩn bị và tổ chức đại hội; trực tiếp duyệt, cho ý kiến về nội dung văn kiện và công tác nhân sự đại hội các đảng bộ trực thuộc; thực hiện tốt công tác đại hội điểm, phân công các đồng chí thường trực cấp ủy, ủy viên ban thường vụ trực tiếp dự và chỉ đạo đại hội các đảng bộ trực thuộc. Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức các đại hội.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp một cách hiệu quả, thiết thực; kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, rà soát lại quy chế làm việc; quyết liệt triển khai nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, làm tiền đề cho năm 2021 và các năm tiếp theo.

"Thành công của Đại hội đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII và đại hội đảng các cấp trên địa bàn tạo khí thế mới góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Ngay sau Đại hội, với tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, với quan điểm không bỏ lỡ các cơ hội phát triển, Đảng bộ tỉnh đang tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, tập trung giải quyết những khó khăn, nút thắt cản trở sự phát triển, tạo sự bứt phá mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Đây cũng chính là những cơ sở quan trọng để trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu tổng quát, trong đó, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước” - Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh./.

Phản hồi

Các tin khác