Đưa Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Sáng 13/10, tại thành phố Mỹ Tho đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Niềm tin - Phát triển”. Tổng cộng 349 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 49.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự Đại hội. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách thuộc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, dự và chỉ đạo Đại hội. 

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh phát biểu khai mạc Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Danh phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiều chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch

Trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết: Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước và của địa phương trong thời gian tới, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.

Với ý nghĩa đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công, tốt đẹp đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; đã có hàng ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp vào dự thảo các Văn kiện đại hội, ý kiến đóng góp rất phong phú, đa dạng, nhiều chiều, dưới những góc độ khác nhau, cách tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả đều tâm huyết. Tiểu ban Văn kiện đã tổng hợp và tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo. Bên cạnh đó, nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội được các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát động với sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Từ sự đoàn kết, quyết tâm cao, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, cùng sự nỗ lực phấn đấu của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nên hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền đều đạt và vượt so với Nghị quyết.

Những kết quả đó thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành và các cấp uỷ đảng trong việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại  hội  X Đảng bộ tỉnh thành chương trình, kế hoạch có tính khả thi cao; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh  trong thực tiễn; sự quản lý, điều hành nhạy bén của chính quyền các cấp; sự đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch - vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, động viên nhân dân phát huy truyền thống cách mạng anh hùng...

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo Chính trị trình Đại hội do đồng chí Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trình bày cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nghiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra, đạt được nhiều thành quả quan trọng: Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đạt cao như thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 45.799/36.875 tỷ đồng; phát triển đảng viên mới 8.793/6.500 đảng viên,... Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thường xuyên phối hợp giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội, trong doanh nghiệp và nhân dân, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được cải tiến, nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, đã kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống phức tạp, phát sinh ngay tại cơ sở; hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng; năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao,... góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với đó, việc kế thừa và phát huy những kết quả đạt được qua triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đã tạo sự chuyển biến trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái, từng bước khắc phục tình trạng sa sút ý chí, thờ ơ trước khó khăn, bức xúc của người dân, thiếu gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Dự thảo Báo cáo Chính trị cũng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu còn có chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đầu người và kim ngạch xuất khẩu. Việc hợp tác, liên kết phát triển theo chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa có sự gắn kết chặt chẽ. Công tác kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền còn một số hạn chế, chưa tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Công tác cải cách hành chính thiếu tính đồng bộ, một số tiêu chí về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công chưa bền vững...

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội (Ảnh: Báo Ấp Bắc)

Phấn đấu đến năm 2020 là tỉnh tự cân đối ngân sách 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Trung đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng, bên cạnh những thành tích đã đạt được, Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong Báo cáo Chính trị.

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn về tình hình trong nước và trên thế giới, đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã đặt ra mục tiêu trong 5 năm trở thành “tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” và “phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh tự cân đối ngân sách”. Bộ Chính trị đã xem xét và cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu, đặc biệt là 2 khâu đột phá đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng thời đồng chí gợi ý một số nội dung để Đại hội thảo luận, làm rõ thêm để tiếp tục thực hiện.

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Hoàng Trung Hải cho rằng: Đảng bộ tỉnh cần tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các tổ chức cơ sở Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, có phẩm chất đạo đức, có trí tuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tỉnh Tiền Giang cần có các giải pháp để tăng cường liên kết vùng, phát huy các lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tập trung phát triển đô thị trung tâm và nâng cao tỉ lệ đô thị hoá. Đẩy nhanh công tác tổ chức lập quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Rà soát, xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; lưu ý thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển các ngành công nghiệp chế biến các nông sản có thế mạnh của tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, kết nối với sự phát triển công nghiệp của các tỉnh lân cận trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đồng thời, Đảng bộ tỉnh tiếp tục bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0. Chú trọng phát triển giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nhất là cho lao động ở khu vực nông thôn, vùng ven biển. Đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất cho giáo dục. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo sức khoẻ và đời sống của nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tận dụng tốt cơ hội đón đầu các làn sóng đầu tư mới.

Cùng với việc thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, Chương trình hành động, Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Với truyền thống cách mạng anh hùng, truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, vì sự phát triển của tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Trung Hải mong các đồng chí đại biểu phát huy dân chủ lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục và tính kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Đồng thời, lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đóng góp vào thành công của Đại hội.

Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 15/10./.

 

Phản hồi

Các tin khác