Hà Nội: Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố
Hà Nội  đã tổ chức thành công Đại hội đảng cấp trên cơ sở tại 50 đảng bộ trực thuộc. (Ảnh: TA)

Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đảng cấp trên cơ sở tại 50 đảng bộ trực thuộc. (Ảnh: TA)

Đây là nội dung trong Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 16/9/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về “Công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII”.

Thời gian trước khi diễn ra đại hội (từ nay đến ngày 10/10/2020), công tác thông tin, tuyên truyền tập trung những nội dung: Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ TP Hà Nội; sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ TP qua các kỳ đại hội; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và những thành tựu, bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Trung ương đối với quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô. Những thành tựu của đất nước và Thủ đô đạt được qua gần 35 năm đổi mới, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm rút ra; kết quả 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, các thành tựu phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thủ đô trong 5 năm qua, đặc biệt là việc đánh giá tổng quát, những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá của Thành ủy khóa XVI; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.

Thông tin tuyên truyền thành công của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và quá trình chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ TP; việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); tư tưởng chỉ đạo trong các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ và về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, đặc biệt là những nét mới của đại hội lần này. Thông tin, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những thành tích nổi bật của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội. Phản ánh sự quan tâm, theo dõi của xã hội, tình cảm, ý kiến đóng góp và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân Thủ đô đối với đại hội; giới thiệu đại biểu tiêu biểu tham dự đại hội... Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra trên địa bàn Thủ đô và tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động chào mừng đại hội…

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội yêu cầu, công tác tuyên truyền phải sâu rộng để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; nắm rõ những thành tựu của Đảng bộ TP trong nhiệm kỳ qua và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các dự thảo văn kiện, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân để tổ chức thành công đại hội và đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kinh tế gặp nhiều khó khăn, các hoạt động thông tin tuyên truyền và văn hóa, văn nghệ cần được tiến hành phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội, vừa bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và thành phố…./.

Phản hồi

Các tin khác