Xây dựng Gia Lai thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh cùng 365 đại biểu chính thức đại diện cho 61 ngàn đảng viên đến từ 21 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hồ Văn Niên, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”,  Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đánh giá: Với sự quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, của nhân dân toàn tỉnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đề ra (trong đó đạt 7 chỉ tiêu và vượt 7 chỉ tiêu).

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Một số chương trình, dự án nông nghiệp được chú trọng thực hiện. Đầu tư công có nhiều tiến bộ, vốn được bố trí tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp bước đầu có chuyển biến.

Việc phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực; đầu tư khu vực tư nhân có khởi sắc. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, thúc đẩy sự kết nối và lan tỏa giữa các địa phương. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, an sinh xã hội, lao động, việc làm... tiếp tục được quan tâm đúng mức và có chuyển biến tích cực.

An ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tiến hành dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới. Hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội

Các đại biểu dự Đại hội.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, nhiều tồn tại, hạn chế cũng được bộc lộ, trong đó đáng chú ý như: Các chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người không đạt Nghị quyết đề ra. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, phát triển theo chiều rộng. Kinh tế nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong giá trị sản xuất của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch có lúc, có nơi còn bị buông lỏng. Các lĩnh vực được xem là hướng đột phá như công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, dịch vụ du lịch… vẫn còn thiếu những quyết sách, cơ chế mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển.

Xã hội hóa về giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa chuyển biến chậm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng căn cứ cách mạng còn khó khăn. Công tác giảm nghèo còn thiếu những giải pháp căn cơ, lâu dài, tạo sinh kế bền vững.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa được phát huy. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa phát huy đầy đủ vai trò tiền phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Công tác phát triển đảng viên mới trên địa bàn dân cư còn nhiều khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, đậm bản sắc các dân tộc Tây Nguyên, kiên cường, anh dũng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây.

Phát huy truyền thống quý báu đó, thời gian qua, Đảng bộ và đồng bào các dân tộc đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, góp phần cùng cả nước đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa Gia Lai từng bước vươn lên, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Kinh tế tăng trưởng cao (bình quân 7,83%/năm); quy mô kinh tế tăng hơn 1,6 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Cùng với phát triển kinh tế, Gia Lai đã quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Nổi bật là tỷ lệ hộ nghèo từ 19,7% đầu nhiệm kỳ đã giảm xuống còn 4,5%. Tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể về giải quyết đất đai, tổ chức sản xuất, từng bước tạo sinh kế bền vững cho đồng bào, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số từ hơn 40% xuống còn 6,25%. Công tác quốc phòng, an ninh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho rằng, Đảng bộ Gia Lai trong nhiệm kỳ đã nghiêm túc triển khai chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ qua là hết sức tự hào; thể hiện tinh thần nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, làm đổi thay tỉnh nhà tốt đẹp hơn; tạo tiền đề, niềm tin để Gia Lai quyết tâm phấn đấu đạt thành tựu cao hơn trong thời gian tới”.

Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, Gia Lai cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém. Đó là kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa có bước phát triển đột phá. Thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp so với bình quân của cả nước. Sản xuất nông nghiệp cơ bản vẫn là sản xuất nhỏ lẻ, phát triển theo chiều rộng, chưa có nhiều tiến bộ rõ về hình thành các chuỗi giá trị. Quản lý, bảo vệ rừng còn bất cập. Chưa có quyết sách, cơ chế phù hợp để thúc đẩy công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch phát triển. Giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Một bộ phận người dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng căn cứ kháng chiến, đời sống còn khó khăn.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng chưa cao. Vẫn còn tình trạng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa phát huy đầy đủ vai trò tiền phong, gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chậm đổi mới. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là giám sát, phản biện xã hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội

Đồng chí Trần Quốc Vượng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội

“Trên cơ sở dự báo tình hình và thực tiễn phát triển của đất nước, của địa phương, Đại hội cần bám sát các quan điểm, định hướng lớn của Trung ương để vận dụng đúng đắn vào điều kiện đặc thù của tỉnh, thảo luận, quyết định chủ trương, quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai trong 5 năm, 10 năm tới đây”- đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh, Gia Lai có những điều kiện rất thuận lợi để phát triển. Đó là có vị trí chiến lược ở Tây Nguyên; có nhiều tiềm năng, lợi thế; nằm ở vị trí trung chuyển trên tuyến hành lang Đông - Tây, có các tuyến quốc lộ trọng yếu kết nối liên vùng, có sân bay, cửa khẩu quốc tế. Là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước, điều kiện về đất đai, khí hậu thuận lợi; dân số khá đông, đồng bào các dân tộc có bề dày truyền thống lịch sử và đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên...

“Với vị trí, lợi thế của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nếp nghĩ, cách làm; có ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và sức sáng tạo của nhân dân các dân tộc trên cơ sở đầu tư phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giàu bản sắc; người dân có thu nhập và mức sống ngang bằng với bình quân chung cả nước; đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên”- đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu.

 “Trong quá trình phát triển đi lên, Gia Lai cần thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Phải thường xuyên chú trọng củng cố, tăng cường đại đoàn kết các dân tộc anh em. Sự ổn định, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số cùng với việc bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc Tây Nguyên là những nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm sự ổn định và phát triển của tỉnh nhà và cũng là cơ sở để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc”- đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý Đảng bộ Gia Lai phải đặc biệt quan tâm công tác này; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Phát huy đầy đủ trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phải có chương trình, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nhất định sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, ý chí, nghị lực của mình và những thành tựu đã đạt được, xây dựng Gia Lai thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên, góp phần cùng với cả nước thực hiện thành công mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”- đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định.

Theo chương trình, Đại hội sẽ diễn ra đến ngày 30/9./.

Phản hồi

Các tin khác