Tham luận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

THỰC HIỆN TỐT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ,
ĐẢNG VIÊN, NHẤT LÀ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÁC CẤP

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Kính thưa Đại hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: Cán bộ là cái gốc của mọi việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhưng phải có đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong, gương mẫu đi đầu. Người cũng căn dặn: “Muốn dân tin, dân yêu, dân làm theo, thì mỗi cán bộ, đảng viên cần phải làm gương trước, "đảng viên đi trước, làng nước đi sau", trước mặt quần chúng không phải ai cũng viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước". Người cũng từng nói: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Muốn đồng bào nghe theo, thì cán bộ phải gương mẫu đi đầu, xung phong làm trước, chứ nói mà không làm, hoặc nói nhiều làm ít thì làm sao thuyết phục được quần chúng. Cán bộ, đảng viên nắm giữ các chức vụ, quyền hạn càng cao thì càng phải nêu gương sáng, gương mẫu trong mọi công việc, không màng danh lợi, quyền chức; được giao công việc gì cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất. Đó là sự nêu gương chân thành và tự giác. Người còn chỉ rõ: Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới.

Thấm nhuần tư tưởng đó của Bác, trong quá trình hoạt động, Đảng ta luôn quan tâm đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và coi đó là nhiệm vụ then chốt. Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn tồn tại”, trong đó có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một  bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, gây bức xúc trong dư luận làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Một trong những nguyên nhân chủ quan, cơ bản của tình trạng trên là thiếu sự nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là của một số cán bộ, đảng viên đứng đầu tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. 

 Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, để từ đó xác định và nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên và đưa ra các giải pháp cụ thể. Triển khai đồng bộ nhiệm vụ này, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” và gần đây nhất là Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Điều đó, thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng ta về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ đức, đủ tài để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, để Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa thành các quy định cụ thể về nêu gương sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, từng cấp, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, đưa nội dung nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm; đi kèm với đó là đổi mới phong cách, lề lối làm việc; bảo đảm dân chủ, không độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân; bên cạnh đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp gắn với đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kính thưa Đại hội,

Riêng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ lớn, đặc thù, có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị, Đảng bộ bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, với 61 đảng bộ trực thuộc và hơn 8 vạn đảng viên; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ cao về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực quan trọng; một bộ phận lớn cán bộ, đảng viên giữ vị trí chính trị quan trọng, trong đó, nhiều đồng chí là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to; sai một ly đi một dặm”. Xác định rõ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp trong các cơ quan Trung ương có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng to lớn, tác động trực tiếp và sâu rộng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, sự phát triển của đất nước và đời sống Nhân dân, trong những năm qua Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” Nghị quyết số 06-NQ/ĐUKngày 25/01/2017 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay” với 08 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 08 nhóm tiêu chí cụ thể nhằm tăng cường tính tiên phong, gương mẫu và xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, từ đặc thù của Đảng bộ, Ban Thường vụ xác định để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, cần gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nội dung giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống. Từ đó, Đảng bộ Khối chủ động chọn 3 khâu đột phá là: tiến hành xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng chi bộ và tăng cường và đổi mới công tác dân vận, nhất là trong cơ quan nhà nước.

* Khâu đột phá thứ nhất: xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó, ban hành chuẩn mực đạo đức “Trung thành - trung thực - đoàn kết - tận tụy - sáng tạo - nêu gương” để tổ chức thực hiện và xác định năm nội dung trọng tâm trong thực hành đạo đức công vụ là: Một là làm chuyển biến nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người. Hai là học và làm theo Bác với phong cách quần chúng nêu gương của Bác. Ba là chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Bốn là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nói đi đôi với làm, chống tham nhũng, lãng phí. Năm là đẩy mạnh việc nêu gương từ người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Từ đó, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thực hiện tốt năm trọng tâm trên tạo sự lan tỏa, góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp theo lời dạy của Bác và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong các cơ quan Trung ương.

* Khâu đột phá thứ hai: tập trung nâng cao chất lượng chi bộ. Là đảng bộ với trên 6.000 chi bộ, hơn 8 vạn đảng viên đang công tác và học tập ở cả trong và ngoài nước, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa và vai trò, tầm quan trọng của chi bộ. Do đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xác định: lấy chi bộ làm nền tảng, làm địa bàn trọng điểm để triển khai Chỉ thị 05 và ngược lại, lấy việc thực hiện Chỉ thị 05 như một công cụ để nâng cao chất lượng chi bộ; đồng thời việc triển khai Chỉ thị 05 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Với quan điểm đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XII đã ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01- NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, việc đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng chi bộ và ngược lại, việc đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ tạo điều kiện để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở nên sinh động, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện khâu đột phá này, trước hết, từng bước xiết lại kỷ cương, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng. Hai là, tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện đúng quy định sinh hoạt chuyên đề, đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề, qua đó tạo ra bước đổi mới về chất trong sinh hoạt chi bộ. Ba là, tập trung cao cho vấn đề phòng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Bốn là, trong sinh hoạt chi bộ đề cao trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý. Năm là, tăng tăng cường công tác kiểm tra và giám sát của Đảng, tập trung giải quyết ngay những vấn đề nổi cộm, tồn tại nhiều năm.

* Khâu đột phá thứ ba: tăng cường và đổi mới công tác dân vận, nhất là  trong các cơ quan nhà nước. Xuất phát từ đặc điểm mang tính đặc thù của Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ đã xác định trước hết là tập trung nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận trong các cơ quan Trung ương. Hai là, đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, trọng tâm là thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân với mục tiêu xây dựng và thực hành nền hành chính dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch và trách nhiệm; sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân.

Kính thưa Đại hội, thông qua việc triển khai thực hiên 3 khâu đột phá, nhận thức và thực hiện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã được nâng lên một bước, nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tự giác, hăng hái, tận tụy với công việc, nhiều tấm gương về bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hết lòng, hết sức tận tụy, phục vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, tín nhiệm. Nhiều cán bộ, đảng viên hoạt động trong các môi trường phức tạp, điều kiện khó khăn đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước dân, trước Đảng, mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm nhiều cách làm mới, đạt hiệu quả cao, được quần chúng tin yêu, ca ngợi, nhiều tấm gương không quản ngại nguy hiểm, gian lao, sẵn sàng vào nơi khó khăn, hiểm nguy để bảo vệ, cứu giúp nhân dân đã xuất hiện… điều đó, đã góp phần quan trọng trong việc tạo chuyển biến tích cực và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó, từng bước tăng cường và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được,việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém như sau:

Thứ nhất, nhận thức về trách nhiệm nêu gương của một số cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, sâu sắc và toàn diện; việc nêu gương chưa trở thành việc làm thường xuyên gắn với những công việc hằng ngày; chưa có kế hoạch, lộ trình cụ thể, chưa thực sự chủ động trong việc triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Do đó, chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ hai, ở một số nơi việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương trong thời gian qua còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thực chất, đôi khi còn qua loa, chiếu lệ, làm theo phong trào, chưa thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, còn nặng về mệnh lệnh hành chính hoặc theo chỉ thị của cấp trên, chưa phải là phong trào mang tính tự giác.

Thứ ba, dưới những tác động tiêu cực của cơ chế kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã làm cho không ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có những biểu hiện “cua cậy càng, cá cậy vây”, quan liêu, xa dân, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lợi dụng chức vụ, quyền hạn sa vào chủ nghĩa cá nhân, bè phái, “lợi ích nhóm”, tham nhũng, lãng phí,... làm xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ. Thực tiễn cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát hàng chục vạn tổ chức đảng và hàng triệu đảng viên; thi hành kỷ luật hơn 1.000 tổ chức đảng và hơn 87.000 đảng viên, trong đó, có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, kể cả đương chức và đã nghỉ hưu, cả cán bộ liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp…

Thứ tư, việc sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa thực sự có chất lượng cao, chưa chính xác, kịp thời; vẫn còn mang tính hình thức, nặng về báo cáo, công bố số liệu chung chung, cá biệt còn có tình trạng khen thưởng chưa đúng người, đúng việc, khen thưởng chưa phù hợp với thi đua và thành tích. Vì vậy, việc sơ kết, tổng kết đôi khi gây tốn kém, lãng phí mà chưa đạt được hiệu quả mong muốn.

Đứng trên vai trò là Đảng bộ có tính đặc thù, hoạt động của Đảng bộ có ảnh hưởng tới hoạt động của cả hệ thống chính trị và mọi mặt của đời sống xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho rằng: để việc nêu gương hiệu quả, thiết thực hơn nữa, toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cần tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, cụ thể là những nội dung sau: 

Một là, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đây là phương pháp đúng đắn, hiệu quả và là yêu cầu bức thiết trong tình hình hiện nay. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Phải nghiêm khắc với mình, luôn tự nhìn nhận, xem xét, đánh giá bản thân một cách nghiêm túc theo chuẩn mực “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, giữ vững nguyên tắc dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch trong sử dụng và đánh giá cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

Hai là, nâng cao nhận thức về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, để mọi người đều thấy rằng nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của người cán bộ, đảng viên; đồng thời, chuyển từ nhận thức, thái độ đúng đắn thành những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể. Cán bộ, đảng viên phải tự đặt mình trong kỷ luật của tổ chức, nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đoàn thể; phải là những người đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, thù địch.

Ba là, thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng đạo đức cách mạng của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; dũng cảm tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, không tranh công, đổ lỗi, dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Đi kèm với đó là, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Kiên quyết chống những biểu hiện vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; những hành vi nói không đi đôi với làm” hoặc “nói một đằng làm một nẻo”.

Bốn là, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phải tiên phong đi đầu trong việc nêu gương về đạo đức, lối sống, nâng cao khả năng tự “đề kháng” trước sự tác động, xâm nhập của các nhân tố độc hại từ bên ngoài; kiên quyết đấu tranh phòng, chống sự tha hóa quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đúng với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có khoan nhượng, không có đặc quyền, đặc lợi, không có điểm dừng”. Đồng thời, cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát không chỉ phát hiện những tổ chức đảng, những cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương mà cần phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, từ đó đẩy mạnh biểu dương, tuyên truyền kịp thời. Đi kèm với đó là đổi mới công tác công tác thi đua - khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch và đặc biệt là đúng đối tượng, đúng với phong trào và thành tích.

Kính thưa Đại hội, cùng thực hiện các giải pháp nêu trên, để việc nêu gương ở Đảng bộ Khối ngày càng có sức lan tỏa, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định cần tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục triển khai nghiêm túc, sáng tạo các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức trong sáng, có năng lực tham mưu và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiên phong, gương mẫu; xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Hai là, tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, tăng cường quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… làm sao để đảng viên Đảng bộ Khối thực sự trở thành tấm gương sáng trên mọi lĩnh vực.

Ba là, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức trong thời gian vừa qua. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức sẽ chú trọng đến việc tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên đăng ký và tự giác thực hiện chuẩn mực đạo đức. Đồng thời, cần phải có những quy định, những nội quy cụ thể để đảng viên thực hiện chuẩn mực đạo đức đó.

Kính thưa Đại hội,

Tinh thần trách nhiệm nêu gương không phải tự nhiên mà có, không phải tự nó tồn tại, mà phải thông qua giáo dục, rèn luyện và các biện pháp, chế tài của Đảng và pháp luật. Khi nâng cao được trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp sẽ góp phần hạn chế sự tha hóa quyền lực, nhất là lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi. Vì vậy, công tác giáo dục, trách nhiệm nêu gương, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong tình hình mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Phản hồi

Các tin khác