Hải Dương: Bảo đảm cơ cấu, thành phần trong giới thiệu người ứng cử

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, qua hiệp thương lần thứ nhất, toàn tỉnh cũng đã thống nhất giới thiệu 114 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài bảo đảm các tỷ lệ đại biểu tái cử, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu nữ và trẻ dưới 40 tuổi, bước đầu các địa phương đã thực hiện đúng theo yêu cầu của Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giảm tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước, quan tâm giới thiệu đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp vào cơ cấu ứng cử. Theo đó, để bảo đảm về cơ cấu, thành phần gắn với phân bổ số lượng, Thường trực HĐND tỉnh đã định hướng phân bổ các cơ cấu kết hợp "cứng" cho các khối. Cụ thể, trong khối cơ quan dân cử giới thiệu 16 người thì phải chuẩn bị đủ 6 người là đại biểu tái cử, 9 người là nữ và 7 người trẻ tuổi; khối các tổ chức kinh tế giới thiệu 13 người thì phải có 6 nữ, 5 người ngoài Đảng và 3 người trẻ…

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của TP. Hải Dương. Ảnh: HD.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của TP. Hải Dương. Ảnh: HD.

Việc phân bổ hợp lý đã định hướng sớm cho các khối trong việc lựa chọn người giới thiệu ứng cử, tạo điều kiện bảo đảm tỷ lệ về cơ cấu theo quy định. Theo thống nhất sẽ có 35% số người được giới thiệu ứng cử là nữ, 12,2% ngoài Đảng và 22% người tuổi trẻ để bầu đại biểu HĐND tỉnh, đều bảo đảm và vượt tỷ lệ quy định.

Các đơn vị cấp huyện đã thống nhất giới thiệu 819 người ứng cử để bầu 407 đại biểu HĐND cấp huyện. Căn cứ theo tổng số dân của địa phương, các đơn vị đủ điều kiện bầu 35 đại biểu HĐND cấp huyện là các TP Hải Dương, Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Tứ Kỳ. Các huyện còn lại bầu từ 33 – 34 đại biểu. Các địa phương đều dự kiến bảo đảm đủ và vượt về tỷ lệ đại biểu tái cử, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu nữ và trẻ dưới 40 tuổi theo quy định.

Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cấp xã đã xác định sẽ bầu 5.826 đại biểu HĐND cấp xã trong toàn tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. Toàn tỉnh giới thiệu 11.116 người ứng cử, gấp 1,9 lần số đại biểu được bầu. Theo đó, 4.207 người được giới thiệu ứng cử là nữ, đạt 37,8%; 2.940 người ngoài Đảng, đạt 26,4%; 2.624 người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), đạt 23,5%; 3.590 người tái cử, đạt 32,2%; 20 người thuộc dân tộc thiểu số, bằng gần 0,2%.

Dù trong hoàn cảnh chống dịch COVID-19 rất gay go, phức tạp nhưng các địa phương đều cơ bản bám sát, đáp ứng tốt việc chuẩn bị về giới thiệu người ứng cử cho công tác bầu cử theo quy định.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, các địa phương đang khẩn trương tổ chức các bước điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp. /.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất