Đề nghị tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội

Chiều 22/2, tại phiên họp 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Tờ trình quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày, việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của TP Hà Nội phù hợp với đặc điểm của TP Hà Nội là đô thị loại đặc biệt, là Thủ đô của cả nước, bảo đảm tính liên thông, thống nhất, xuyên suốt của quản lý đô thị. Mặt khác qua thực tiễn hoạt động của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 thì việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của TP Hà Nội nhằm nâng cao vị trí, vai trò của HĐND TP Hà Nội. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chính quyền đô thị, thí điểm cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Phiêu họp. (Ảnh: ĐBND)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Phiêu họp. (Ảnh: ĐBND)

Nội dung đề xuất là, đối với HĐND TP Hà Nội, tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách HĐND TP nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 19 đại biểu (tăng so với nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 1 đại biểu và tăng so với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương là 9 đại biểu). Trong đó, bố trí lãnh đạo HĐND TP gồm 3 người: Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch HĐND TP; Đối với 4 Ban HĐND TP: mỗi Ban có 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách.

Đối với HĐND quận, huyện, thị xã và HĐND xã, thị trấn thực hiện việc bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ Tờ trình của Chính phủ về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì HĐND cấp tỉnh được bố trí tối đa là 10 đại biểu hoạt động chuyên trách và Luật không có quy định về Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban của HĐND cấp tỉnh.

 Thường trực Ủy ban Pháp luật thấy rằng, trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội thì việc Chính phủ, chính quyền thành phố Hà Nội đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô và yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền ở cấp thành phố. Kiến nghị, đề xuất này cũng bảo đảm tương quan với các địa phương khác cũng thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị (như thành phố Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố.

Theo Tờ trình của Chính phủ, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách cần bổ sung không nhiều, việc bố trí tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách không làm tăng biên chế vì sẽ được cân đối trong tổng số biên chế hành chính của TP Hà Nội theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Vì vậy, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với kiến nghị, đề xuất của Chính phủ về việc bố trí số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt giai đoạn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề nghị của Chính phủ và các nội dung đã được Thường trực Ủy ban Pháp luật nêu rõ trong báo cáo thẩm tra sơ bộ. /.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất