Kiện toàn tổ chức và hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện

Xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả

(Ảnh minh họa: tuyengiao.vn)

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 66-KL/TW tổng kết việc thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Kết luận nêu rõ: Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp uỷ, chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; quy định rõ ràng hơn về tiêu chuẩn cán bộ, giảng viên; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của trung tâm trong việc nâng cao trình độ, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Sự quan tâm của một số cấp uỷ, chính quyền chưa thật sự đầy đủ, đúng tầm; cá biệt có cấp uỷ chỉ coi trung tâm là đơn vị tổ chức bồi dưỡng kiến thức đơn thuần. Do tổ chức của trung tâm trực thuộc 2 đầu mối khác nhau, dẫn đến chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu thống nhất trong tổ chức và hoạt động. Một số chương trình giảng dạy còn trùng lắp nội dung; nguồn lực, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ hiện nay. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên, học viên của trung tâm còn bất cập. Cơ sở vật chất của một số trung tâm xuống cấp, chưa được quan tâm đầu tư xây dựng.

Đổi tên "trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện” thành "trung tâm chính trị cấp huyện"

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhất là cấp huyện đối với tổ chức và hoạt động của trung tâm, nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của trung tâm trong bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đổi tên "trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện" thành "trung tâm chính trị cấp huyện".

Kiện toàn tổ chức và hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện, bảo đảm sự thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, đồng bộ về cơ cấu tổ chức bộ máy; có chế độ, chính sách đãi ngộ tốt để thu hút cán bộ, giảng viên giỏi.

Đổi mới cơ chế hoạt động của trung tâm, tăng cường sự gắn kết với ban tuyên giáo, trường chính trị tỉnh, bảo đảm thực hiện thống nhất, kịp thời và liên thông nội dung đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên ở cơ sở nói riêng. Xây dựng quy chế phối hợp giữa trung tâm với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Chuẩn hoá trung tâm chính trị cấp huyện

Trước hết là chuẩn hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch, chuẩn hoá đội ngũ giảng viên chuyên trách;  tăng cường sử dụng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm. Thực hiện tốt chế độ, chính sách, phong danh hiệu nhà nước đối với cán bộ, giảng viên của trung tâm chính trị cấp huyện. Cụ thể hoá các tiêu chuẩn xem xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong từng chức danh cụ thể.

Cùng với đó, rà soát, đánh giá các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác tại trung tâm, kịp thời bổ sung kiến thức mới. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm theo hướng gắn với thực tiễn, thực hành, giải đáp những vấn đề đặt ra ở cơ sở, nhất là cách xử lý tình huống phù hợp với từng đối tượng, thiết thực; chú trọng đối thoại, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Chú trọng giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; bảo đảm kinh phí theo yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng; phấn đấu đến năm 2025 về cơ bản các trung tâm trong cả nước đều đạt chuẩn./.

Xem văn bản tại đây

Phản hồi

Các tin khác