Tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Campuchia
Hội nghị trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia

Hội nghị trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia

Ngày 18/5, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cùng Ngài Prak Sokhon, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia để trao đổi về kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước. Cùng dự có đại diện Lãnh đạo các ban của Đảng và một số cơ quan của hai nước.

Tại Hội nghị, thay mặt Trung ương Đảng ta, đồng chí Lê Hoài Trung đã cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương CPP và các nhà Lãnh đạo Campuchia đã Điện và Thư chúc mừng đến Đại hội và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, thể hiện sâu sắc mối quan hệ gắn bó, đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Đồng chí Lê Hoài Trung thông báo những nét khái quát về kết quả Đại hội XIII và những nội dung chính văn kiện của Đại hội trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới; nhấn mạnh Đại hội XIII có tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt quan trọng; khẳng định tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa ra các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Về đường lối đối ngoại, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Ngài Prak Sokhon cám ơn và đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo kết quả Đại hội XIII, thể hiện sự coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia; bày tỏ vui mừng trước kết quả và thành công tốt đẹp của Đại hội XIII; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng hướng tới mục tiêu xây dựng thành công nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI; cám ơn sự giúp đỡ to lớn, quý báu mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trước đây cũng như trong bối cảnh Campuchia đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 3 rất nghiêm trọng và diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.

Trả lời các câu hỏi của các đại biểu Campuchia về vấn đề xây dựng Chủ nghĩa xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vai trò công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Hoài Trung và các đồng chí đại diện phía Việt Nam tham dự hội nghị đã trao đổi và giải đáp đầy đủ những nội dung mà phía Campuchia quan tâm, trong đó có đề cập đến những nội dung cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đồng chí Lê Hoài Trung và Ngài Prak Sokhon bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển và đạt những kết quả tốt đẹp. Hai bên khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực và trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; khẳng định cùng phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao giữa hai nước; nhấn mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai bên cũng sẽ làm hết sức mình để bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau./.

Phản hồi

Các tin khác