Mai Châu (Hòa Bình) đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Bảo tồn các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc là một trong những nhiệm vụ tiếp tục được huyện Mai Châu đẩy mạnh trong thời gian tới  (Ảnh minh họa: Báo Hòa Bình)

Phong trào đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Chất lượng cuộc sống của các gia đình được nâng lên rõ rệt, hộ nghèo giảm đáng kể. Các giá trị truyền thống, nếp sống văn hóa ngày càng được coi trọng. Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình ngày càng được nâng cao, vai trò của gia đình từng bước được khẳng định.

Là một trong các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa” luôn giữ vai trò quan trọng và gắn liền với xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa, có đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần phát triển lành mạnh, phong phú. Trong những năm qua, phần lớn các gia đình trong huyện luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa vào việc xây dựng các quy ước, hương ước được các địa phương và Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Quy trình bình xét danh hiệu gia đình văn hóa được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn nên chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên.

Ông Phạm Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Mai Châu cho biết: Trong những năm qua, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu và trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn. Trong giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa”, toàn huyện ước có 51.622 lượt hộ được công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa; có 1.709 lượt tập thể, 7.097 lượt cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương biểu dương, khen thưởng; 590 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 100 thôn, xóm, tổ dân phố có tổ hòa giải hoạt động…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đến phong trào nên việc triển khai thực hiện phong trào còn mang tính hình thức; phong trào xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" chưa được quan tâm, chú trọng...

Khẳng định phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một chủ trương lớn, vừa có ý nghĩa giáo dục vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, ông Phạm Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết, để tiếp tục thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong thời gian tới, huyện Mai Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với phong trào, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xác định xây dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân, là nhiệm vụ toàn diện và lâu dài, phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ và bảo tồn các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc…/.

 

Phản hồi

Các tin khác