Quảng Bình: Khối thi đua các ban Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Theo báo cáo tổng kết tại Hội nghị, trong năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn nhưng các đảng bộ, chi bộ thuộc Khối thi đua các ban Đảng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào thi đua; đã tham mưu cho cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ tốt đại hội Đảng các cấp, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở chủ đề thi đua năm 2020 là “Ra sức thi đua đổi mới, sáng tạo, lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020” và nội dung đăng ký thi đua, Khối thi đua các ban Đảng đã khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng và phát động các phong trào thi đua, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Khối thi đua các ban Đảng tỉnh Quảng Bình tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020

Khối thi đua các ban Đảng tỉnh Quảng Bình tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020.

Các phong trào thi đua được triển khai toàn diện, đa dạng và hiệu quả như thi đua thực hiện văn hóa công sở, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cách làm hay, mô hình mới” chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn với chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thi đua tham mưu, phục vụ cấp ủy gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên; sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; "Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 với chủ đề phát động: “Ra sức thi đua đổi mới, sáng tạo, lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021”.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm 2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong vai trò Trưởng khối thi đua sẽ cùng các đơn vị nỗ lực hơn nữa, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nội dung đăng ký, góp phần cùng với toàn tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất